ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An empirical investigation into the effectiveness of financially equivalent promotional offers on different product categories
Εναλλακτικός τίτλος :Εμπειρική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας οικονομικά ισοδύναμων προωθητικών ενεργειών σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων
Δημιουργός :Ζουμά, Ευδοξία-Ελένη
Zouma, Evdoxia-Eleni
Συντελεστής :Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :180p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7824
Περίληψη :Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο την εμπειρική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας οικονομικά ισοδύναμων προωθητικών ενεργειών εκφρασμένων είτε ως 50% επιπλέον προϊόν είτε ως 33% έκπτωση όταν τα εξεταζόμενα προϊόντα διαφέρουν είτε ως προς τη φύση τους είτε ως προς την επωνυμία τους. Συνεπώς, σχεδιάστηκε μία ποσοτική, συγχρονική μεταξύ των υποκειμένων έρευνα, αποτελούμενη από δύο ελεγχόμενα 2(Εξεταζόμενη προωθητική ενέργεια) × 2(Κατηγορία προϊόντος) πειράματα. Ο πρωταρχικός στόχος κάθε πειράματος είναι η εξέταση της ύπαρξης κύριας επίδρασης του τρόπου έκφρασης της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας στην αύξηση της αγοραστικής επιθυμίας των καταναλωτών λόγω της τάσης τους να αγνοούν τη βάση στην οποία κάθε ποσοστό αντιστοιχεί, καθώς το ποσοστό γίνεται αντιληπτό σαν απόλυτο νούμερο κι όχι ως αξία που αντιστοιχεί σε κάποια τιμή βάσης. Επιπρόσθετα, ο δευτερεύων στόχος του πρώτου πειράματος είναι η αλληλεπίδραση με τη φύση του προϊόντος (εάν αυτό είναι χρηστικό ή ηδονικό), ενώ ο αντίστοιχος του δεύτερου πειράματος είναι η αλληλεπίδραση με την επωνυμία του (εάν είναι επώνυμο ή ιδιωτικής ετικέτας). Το σύνολο των εξεταζόμενων μεταβλητών μετρήθηκαν μέσω δομημένων ερωτηματολογίων που περιλάμβαναν προ υπάρχουσες κλίμακες επτά σημείων και διαμοιράστηκαν κατά το διάστημα μέσα Νοεμβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου 2019, με μη τυχαία δειγματοληψία και συγκεκριμένα δείγμα ευκολίας. Την παρούσα διπλωματική συνιστούν πέντε κεφάλαια: το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει μία σφαιρική εικόνα της έρευνας, το δεύτερο κεφάλαιο παραθέτει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και την ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων, το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την ερευνητική μεθοδολογία καθώς και τη δειγματοληπτική μέθοδο, το τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζει τα ευρήματα της διπλωματικής καθώς επίσης και τις θεωρητικές αλλά και πρακτικές προεκτάσεις τους, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο τέλος, παρουσιάζονται οι περιορισμοί του ερευνητικού πεδίου αλλά και προτάσεις προς περαιτέρω διερεύνηση.
The specific research aims to examine empirically the effectiveness of financially equivalent promotional offers framed either as 50% bonus pack or as a 33% price discount when the products involved differ in terms of either their nature or branding. Thus, a quantitative cross-sectional between-subjects research was designed, composed of two controlled 2(Promotional Framing) × 2(Product Category) experiments. Each study’s primary objective is the examination of the existence of a main effect of promotional offer framing on increase in willingness to buy attributed to consumers’ tendency to neglect the bases to which the respective percentages correspond, by naively extending the numerosity applied to absolute magnitudes to percentages as well, leading to framing effects . Additionally, the first study’s secondary objective is the examination of the moderating effect of a product’s nature (whether it is utilitarian or hedonic), while the respective of the second study is the examination of the moderating effect of a product’s branding (whether it is a national brand or a private label). All study’s variables were measured through 7-point preexisted scales, while data were collected through structured questionnaires, distributed in a printed form during middle November to middle December in 2019, with a non-probability convenience sampling technique. The specific dissertation is composed of five chapters: chapter one constitutes an overview, chapter two presents the literature review of the topic as well as the hypotheses’ development, chapter three describes the methodology employed for the specific research along with the sampling method, chapter 4 provides a general discussion of the findings and is composed of theoretical and managerial implications and finally, chapter 5 presents the limitations of the research along with propositions for further research.
Λέξη κλειδί :Προωθητική ενέργεια
Xρηστικό προϊόν
Ηδονικό προϊόν
Επώνυμο προϊόν
Ιδιωτική ετικέτα
Promotional offers
Utilitarian product
Hedonic product
National brand
Private label brands
Διαθέσιμο από :2020-05-02 16:27:00
Ημερομηνία έκδοσης :24-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-02 16:27:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zouma_2020.pdf

Τύπος: application/pdf