ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα κοινωνικά μέσα και η αποτελεσματικότητα: μελέτη περίπτωσης για την εφαρμογή De'Longhi-Kenwood Ελλάς
Εναλλακτικός τίτλος :Social media and their efficiency: case study for the De'Longhi-Kenwood Greece
Δημιουργός :Στεβόλαιμος, Πάρης-Παναγιώτης
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Επιμελητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :125σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7825
Περίληψη :Τα πιο σύγχρονα μέσα επικοινωνίας που έχουν κάνει την είσοδό τους στις στρατηγικές μάρκετινγκ των εταιρειών είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν πλέον τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να επικοινωνούν, να συζητούν, να υποστηρίζουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Αντί οι επιχειρήσεις να προσεγγίζουν τους πελάτες, πλέον οι πελάτες κατευθύνονται προς τις επιχειρήσεις μέσω των παραπομπών τύπου word-of-mouth, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μηχανών αναζήτησης. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανταποκρίνονται στην επικοινωνία των επιχειρήσεων ώστε να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα σε επιχειρήσεις μικρότερου βεληνεκούς, οι οποίες έχουν όμως τη φιλοδοξία να αναπτυχθούν, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες τους μέσα από τα social media. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας ύπαρξης μιας στρατηγικής των σύγχρονων επιχειρήσεων για την προβολή και επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στους επιμέρους στόχους της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται η διερεύνηση των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις για την αποτελεσματική παρουσία τους στις πλατφόρμες social media, καθώς και να ανακαλύψει το πώς το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας αντιλαμβάνεται τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης των επωνυμιών. Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της εργασίας διερευνάται η μελέτη περίπτωσης της επωνυμίας De'Longhi, αναφορικά με τις οικιακές μηχανές καφέ espresso και του κατά πόσο οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σε θέση να εξυπηρετούν το κοινό-στόχο της εταιρείας. Μέσα από τη σύγκριση των δευτερογενών δεδομένων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και των πρωτογενών δεδομένων εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη σε δείγμα Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα και προκύπτουν τα συμπεράσματα της μελέτης. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής διερεύνησης εντόπισαν σύγκλιση με τα όσα παρατέθηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση, σε ότι αφορά τον επηρεασμό των χρηστών του διαδικτύου από τις δράσεις των επωνυμιών, ο οποίος οφείλεται στη συχνότητα χρήσης και τον αριθμό των φίλων τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σε ότι αφορά την επιρροή για τα συγκεκριμένα προϊόντα της εταιρείας De’Longhi που διερευνήθηκαν, τις οικιακές μηχανές καφέ espresso, η εταιρεία, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα άτομα τα οποία ήδη διαθέτουν συσκευές De’Longhi ή οποιαδήποτε άλλη οικιακή μηχανή καφέ, καθώς είναι αυτά τα οποία φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από δραστηριότητες προβολής και επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία χρηστών.
The most modern means of communication that have entered the marketing strategies of companies are social media. Consumers are now using electronic platforms to communicate, discuss, support and exchange information. Instead of reaching out to customers, businesses are now turning to businesses through word-of-mouth referrals, social media and search engines. This paper aims to illustrate how social media users respond to business communication to draw valuable conclusions, which may be useful to smaller businesses, but which have the ambition to grow, creating value for their customers through social media. The purpose of this paper is to highlight the importance of a modern business strategy for promotion and communication on social media. The individual objectives of this study include to investigate the practices used by modern companies for their effective presence on social media platforms, as well as to discover how the Greek consumer public perceives the marketing activities and social media of the brands.To achieve the purpose and objectives of the work, the case study of the De'Longhi brand is being investigated, with regard to espresso coffee machines and whether social media platforms are able to serve the company's target audience. Through the comparison of the secondary data of the literature review and the primary data of empirical research conducted on a sample of Greek internet users, the research questions are answered and the conclusions of the study are obtained. The results of the empirical investigation revealed a correlation with what was presented in the literature review, in terms of the impact of internet users by brand actions, which is due to the frequency of use and the number of their friends on social networking platforms. In terms of the impact on the specific products of the company De'Longhi that were investigated, espresso coffee machines, the company, more than any other feature, should focus on people who already have De'Longhi devices or any other home appliances. coffee machine, as they are the ones that seem to be most affected by social media promotion and communication activities, than any other category of users.
Λέξη κλειδί :Κοινωνικά μέσα
Κοινότητες επωνυμίας
Εμπιστοσύνη των καταναλωτών
Εμπλοκή χρηστών
Μηχανή καφέ εσπρέσο
Social media
Branded communities
Consumer confidence
User involvement
Espresso coffee machine
Διαθέσιμο από :2020-05-04 17:57:00
Ημερομηνία έκδοσης :15-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-04 17:57:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stevolaimos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf