ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: το στρατηγικό πλάνο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η περίπτωση του "Bot ATHmessenger"
Εναλλακτικός τίτλος :Athens International Airport: the social media strategy plan and the case of "Bot ATHmessenger"
Δημιουργός :Πέτρου, Ελπινίκη
Συντελεστής :Αναγνωστίδου, Ζωή (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Θεοδωρίδης, Προκόπης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7826
Περίληψη :Τα αεροδρόμια παγκοσμίως έχουν εξελιχθεί σε ψηφιακές- έξυπνες πόλεις αφού η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και οι δυνατότητες διάδρασης που υπάρχουν πλέον μεταξύ φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων καθιστούν τις ψηφιακές υπηρεσίες απαραίτητες. Η διπλωματική εργασία αφορά δυο κλάδους άρτια συνδεδεμένους στη σύγχρονη κοινωνία, την επικοινωνία και την τεχνολογία και μελετά την περίπτωση της εταιρίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο ανταποκρίνεται στο ψηφιακό μετασχηματισμό και ενσωματώνει στην στρατηγική επικοινωνίας της τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αφενός εξετάζεται η στρατηγική επικοινωνίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΔΑΑ και σε τι βαθμό έχουν υλοποιηθεί οι στρατηγικοί της στόχοι και αφετέρου κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ εταιρίας και κοινού. Μελετάται λοιπόν η περίπτωση του ATHmessenger, μιας πιλοτικής εφαρμογής αυτοματοποιημένης επικοινωνίας (bot), την οποία εισήγαγε το 2015 ο ΔΑΑ ως ένα ακόμη κανάλι ψηφιακής επικοινωνίας με το κοινό. Καθώς η διπλωματική εργασία αφορά στη μελέτη περίπτωσης της επιχείρησης του αερολιμένα, τα αποτελέσματα προήλθαν από δευτερογενή στοιχεία της εταιρίας σε συνδυασμό με την απαραίτητη θεωρία.
Airports internationally have evolved into digital-smart cities as technology development is rapid and the interactions that now exist between individuals and businesses make digital services essential. The dissertation deals with two industries well connected in modern society, communication and technology and studies the case of the Athens International Airport (AIA) company in order to determine whether it responds to digital transformation and integrates digital services into its communication strategy. On the one hand, is examined the communication strategy of the AIA's social media and to what extent its strategic goals have been implemented, and on the other hand, whether the technology can help the communication between the company and the public. Thus, the case of ATHmessenger, a pilot application of automated communication (bot), which was introduced in 2015 by AIA as an additional digital communication channel with the public, is being studied. As the dissertation deals with the case study of the airport business, the results came from secondary data of the company in combination with the necessary theory.
Λέξη κλειδί :Στρατηγική επικοινωνίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Ψηφιακή επικοινωνία
Αυτοματοποιημένη Απάντηση
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Social media communication strategy
Digital communication
Automated communication (bot)
Digital transformation
Athens International Airport (AIA)
Διαθέσιμο από :2020-05-04 13:37:08
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-04 13:37:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petrou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf