ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαδικασία ανάπτυξης σειράς προϊόντων Red Berries
Εναλλακτικός τίτλος :New product development: Red Berries collection
Δημιουργός :Καραμούζη, Μαγδαληνή
Συντελεστής :Θεοδωρίδης, Προκόπιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7829
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων (New Product Development – NPD) με στόχο να τονίσει τη ζωτική σημασία που έχει στην επιβίωση, εξέλιξη και ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Γίνεται σύνδεση της θεωρίας με το πραγματικό NPD process της εταιρείας Fresh Line, η οποία επέλεξε να αναπτύξει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με την προσθήκη μίας συλλογής περιποίησης προσώπου. Επιπλέον, γίνεται παράθεση των πρωτογενών στοιχείων που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο των ομάδων εστίασης (focus group). Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία γενική αναφορά σχετικά με το σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και τη σημασία της διαδικασίας ανάπτυξης νέου προϊόντος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθεί μία θεωρητική αναφορά στην έννοια Μάρκετινγκ, 4Ps, ενώ αναπτύσσεται πιο συγκεκριμένα η έννοια του προϊόντος και ό,τι αφορά αυτό, όπως τα επίπεδά του και οι προϊοντικές αποφάσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά μοντέλα διαδικασίας NPD που συναντάμε στη βιβλιογραφία καθώς και τα τμήματα που συμμετέχουν. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για τον κλάδο των φυσικών καλλυντικών, ορισμένες από τις βασικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, ενώ γίνεται μία εκτενέστερη αναφορά στη Fresh Line και στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται παράθεση των πρωτογενών δεδομένων που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο των ομάδων εστίασης. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία, τα βήματα, τα χαρακτηριστικά των ομάδων εστίασης και τέλος, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της έρευνας, όπως οι επιθυμίες των καταναλωτών και η αποτελεσματικότητα που θα έχει εάν δημιουργηθεί η σειρά Red Berries. Στο έκτο κεφάλαιο αποτυπώνεται η γενική διαδικασία ανάπτυξης νέου προϊόντος την οποία ακολουθεί η εταιρεία Fresh Line, αλλά και η περιγραφή, από τη σκοπιά του Μάρκετινγκ, της διαδικασίας NPD που αφορά τη νέα σειρά περιποίησης προσώπου. Τέλος, παρουσιάζεται μία πρόταση για την επικοινωνιακή υποστήριξη –media plan- της συλλογής Red Berries εξετάζοντας τα διαφορετικά μέσα που είναι διαθέσιμα.
This paper examines the New Product Development (NPD) process to emphasize its vital importance in a company’s survival, development and growth. The theory is linked to the actual NPD process of Fresh Line which has chosen to extend its product portfolio by adding a face care collection. In addition, the primary research data collected by the focus group method are provided. In the first chapter, you can find a more general reference of the modern environment in which companies operate along with comments about the importance of the process of developing a new product. In the second chapter, there is a theoretical reference to the concept of Marketing, the 4Ps, while the concept of the product is being explained thorough, as far as its level and decisions concerned. The third chapter describes the different NPD process models as well as the departments of the company that are involved in the process. The fourth chapter cites data from the natural cosmetics industry, some of the key companies operating in this specific market, while a more extensive report on Fresh Line and its product portfolio is being presented. The fifth chapter lists the primary data collected using the focus group method. This section describes the process, the steps, the characteristics of the focus groups and, finally, the results of the research, such as the consumers’ desires and the possible effectiveness of launching Red Berries collection. The sixth chapter captures the general Fresh Line’s NPD process, but also the description of Red Berries’ process examined by marketing aspect. Last but not least, a plan for an Integrated Marketing Communication concerning the Red Berries collection is being presented.
Λέξη κλειδί :Ανάπτυξη προϊόντος
Μοντέλα ανάπτυξης προϊόντος
Καλλυντικά
New product development
Npd models
Cosmetics
Red Berries
Διαθέσιμο από :2023-05-04
Ημερομηνία έκδοσης :07-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-04 21:29:37
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karamouzi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf