ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Field Study Project για την Γευσήνους ΑΒΕΕ: customer experience
Εναλλακτικός τίτλος :Field Study Project for Gefsinus Food Culture: customer experience survey
Δημιουργός :Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Θεοδωρίδης, Προκόπιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7830
Περίληψη :Ο χώρος του contract catering στην Ελλάδα βρίσκεται σε ανάπτυξη, με τη Γευσήνους ΑΒΕΕ να κατέχει μια ηγετική θέση στην αγορά. Ωστόσο, οι προσδοκίες των καταναλωτών συνεχώς αυξάνονται και η ικανοποίηση τους αποτελεί κύριο μέλημα κάθε επιχείρησης, επομένως η έρευνα καταναλωτή είναι αναμφισβήτητα το εργαλείο για την αναζήτηση απαντήσεων σε βασικά επιχειρηματικά ερωτήματα των εταιρειών, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικού marketing plan.Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά την Business to Customer (B2C) δραστηριότητα της εταιρείας Γευσήνους ΑΒΕΕ, εστιατορίων δηλαδή που λειτουργεί η ίδια, και συγκεκριμένα την ικανοποίηση και εμπειρία πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες εστίασης.Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, πραγματοποιείται η παρουσίαση της εταιρείας, καθώς και η αναλύσεις SWOT, PEST και οι δυνάμεις Porter, ώστε να γίνει κατανοητή η θέση της επιχείρησης καθώς και το περιβάλλον της.Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, τη βιβλιογραφική επισκόπηση, διασαφηνίζονται έννοιες οι οποίες θα αναφερθούν στην εργασία αργότερα και αποτελούν τους άξονες γύρω από τους οποίους δομήθηκε το παρόν κείμενο.Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόβλημα στο οποίο καλείται να δώσει μια απάντηση η παρούσα έρευνα. Παρουσιάζονται επίσης οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της, όπως η μέθοδος συλλογής στοιχείων,η οποία είναι η συλλογή ερωτηματολογίων με τη μέθοδο CAPI, και ο τρόπος ανάλυσης των δεδομένων.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται με γραφήματα αλλά και με πίνακες στατιστικής, τα ευρήματα της έρευνας καθώς και η ερμηνεία τους. Τονίζεται κάθε στατιστικώς σημαντική πληροφορία βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί.Εν κατακλείδι, στο πέμπτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, παρουσιάζονται τα τελικά ερευνητικά συμπεράσματα, καθώς και προτάσεις μάρκετινγκ που προκύπτουν βάσει της ανάλυσης και ερμηνείας των συλλεχθέντων δεδομένων. Τέλος, δίνονται προτάσεις για περεταίρω μελλοντική διερεύνηση που θα ευνοήσουν τη στρατηγική της εταιρείας.
The contract catering sector in Greece is flourishing, with Geusinus Food Culture being one of the leaders in the market. Customers' expectations though are always rising and their satisfaction is a key goal for every company. Thus, customer experience research is undoubtedly the tool to finding answers to main questions the companies pose, having a more efficient marketing plan as an end goal.In this thesis, the main subject is the relationship between Business and Customer (B2C), for Gefsinus Food Culture and their clients, that is people who work in a company where Gefsinus owns the restaurant. Moreover, consumer satisfaction and behavior are also the main subjects.The first chapter of this thesis consists of a presentation of the company's enviroment, followed by SWOT, PEST and Porter analyses.The second chapter consists of a bibliographic overview where terms that will be used throughout this thesis are being explained.Afterwards, in the third chapter, the problem to which the thesis is to bring an answer to, is presented. Furthermore, the way that the research has been conducted is presented (surveys, with the Computer Assisted Personal Interview method).Ιn the fourth chapter graphs are presented, depicting the findings of the research, and their meaning to the. company.Lastly, in the fifth chapter, the conclusions are being presented alongside with marketing strategy suggestions and suggestions for future research, that are to help with the company's future moves in the field.
Λέξη κλειδί :Εμπειρία πελάτη
Eστίαση
Έρευνα καταναλωτή
Γευσήνους ΑΒΕΕ
Βιομηχανία τροφίμων
Customer experience
Consumer research
Contract catering
Food industry
Gefsinus Food Culture
Διαθέσιμο από :2023-04-30
Ημερομηνία έκδοσης :01-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-30 11:34:42
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf