ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Online food delivery apps: an investigation of consumers perception and the use of gamification
Εναλλακτικός τίτλος :Online food delivery apps: μια διερεύνηση της αντίληψης των καταναλωτών και η χρήση του gamification
Δημιουργός :Παπαντωνίου, Δανάη-Σοφία
Papantoniou, Danai-Sofia
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :159p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7844
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια, τα online food delivery apps αποτελούν ένα πολύ σημαντικό και καινοτόμο μέσο (channel) στη βιομηχανία τροφίμων.Επομένως κρίνεται απαραίτητο για τους εμπόρους που προσφέρουν και διαδικτυακές υπηρεσίες διανομής φαγητού να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη που έχουν οι πελάτες σχετικά με αυτές.Σ' αυτήν την κατεύθυνση, επιχειρούν να προσφέρουν μια πιο διασκεδαστική προσέγγιση σε όλη τη διαδικασία παραγγελίας φαγητού, ενσωματώνοντας στοιχεία gamification (Παιχνιδοποίησης) όπως είναι η χρήση ανταμοιβών και πόντων.Η παρούσα έρευνα, έχει ως στόχο να διερευνήσει την επίδραση επιλεγμένων χαρακτηριστικών ποιότητας των κινητών (mobile quality attributes) στην αντιληπτή αξία (perceived value) και στην ικανοποίηση (satisfaction) του πελάτη καθώς και την επίδραση που έχει η αντιληπτή αξία (perceived value) στη στάση (attitude) που έχει ο χρήστης προς την εφαρμογή. Επιπλέον, εξετάζεται η χρήση στοιχείων gamification στο πλαίσιο των online food delivery apps μαζί με το επίπεδο σπουδαιότητας που αποδίδουν οι χρήστες στα στοιχεία καθώς την επίδρασή τους στην αφοσίωση του πελάτη (customer engagement). Για το σκοπό αυτής της έρευνας, η ποσοτική προσέγγιση επιλέχθηκε και ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στα αγγλικά, απευθυνόμενο σε Ευρωπαίους καταναλωτές, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο. Ένα δείγμα 300 έγκυρων απαντήσεων καταγράφηκε και αναλύθηκε μέσω του προγράμματος SPSS. Αφού αποδείχτηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα όλων των ερευνητικών κλιμάκων, οι αναλύσεις robust linear regression και simple linear regression εφαρμόστηκαν για την ανάλυση των προτεινόμενων υποθέσεων. Τα ευρήματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα online food delivery apps και αποκαλύπτουν ότι η αξιοπιστία, η τιμή και η ευκολία ήταν τα πιο σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των online food delivery apps όσον αφορά την αντιληπτή αξία και την ικανοποίηση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα, ακόμη, υποδεικνύουν ότι το gamification θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη βελτίωση της αφοσίωσης των πελατών σε αυτές τις εφαρμογές.
Over the last years, online food delivery applications have become a very important and innovative channel in food industry. Thus, it is essential for online food retailers to better understand the factors that affect customer’s perception of online food delivery apps. In this direction, food online retailers attempt to offer a more fun approach on ordering food process by embedding gamification elements such as rewards and points on online food delivery apps.This study aims to investigate the impact of selected mobile quality attributes of online food delivery applications on customer’s perceived value and satisfaction, as well as the effect of perceived value on user’s attitude towards the app. Moreover, the use of gamification elements on the food delivery application context is examined along with the level of importance assigned to the elements and their effect on the customer’s engagement on online food delivery app. For the purpose of this study, a quantitative approach was selected and an online questionnaire in English, addressing European consumers, is used as an instrument. A sample of 300 valid responses were collected and analyzed via SPSS program. After establishing all research scales’ reliability and validity, robust linear regression and simple linear regression analyses were conducted to analyze the proposed hypotheses. The findings provide valuable insights regarding online food delivery apps and revealed that trustworthiness, price and convenience are the most important quality attributes of the online food delivery app with regards to perceived value and satisfaction. Additionally, the results also indicate that gamification could be used as a tool for improving customer’s engagement on online food delivery applications. Keywords: online food delivery apps, Mobile attributes, Satisfaction, Perceived Value, Attitude, Gamification elements, Engagement
Λέξη κλειδί :Εφαρμογές παράδοσης φαγητού
Χαρακτηριστικά ποιότητας
Παιχνιδοποίηση
Αντιλαμβανόμενη αξία
Δέσμευση του πελάτη
Online food delivery apps
Mobile quality attributes
Gamification
Perceived value
Customer engagement
Διαθέσιμο από :2020-05-20 20:50:24
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-20 20:50:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papantoniou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf