ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Beiersdorf Hellas Field Study Project: έρευνα αγοραστικής συμπεριφοράς στα προϊόντα περιποίησης προσώπου
Εναλλακτικός τίτλος :Beiersdorf Hellas Field Study Project: shopper survey on face care products
Δημιουργός :Μπάτσι, Αλγκέρτα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7853
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση της συμπεριφοράς των γυναικών καταναλωτριών σε προϊόντα περιποίησης προσώπου. Η έρευνα πραγματοποίηθηκε για λογαριασμό της εταιρείας Beiersdorf Hellas. Αντικειμενικοί στόχοι της έρευνας είναι ο προσδιορισμός του προφίλ των καταναλωτριών και η διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς τους και των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά αυτή. Προκειμένου να μελετηθούν οι παραπάνω στόχοι πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή πρωτογενών στοιχείων τα οποία συλλέχθησαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Κατά τη δειγματοληψία συμμετείχαν 300 καταναλώτριες προϊόντων περιποίησης προσώπου. Έπειτα από την συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η ανάλυσή τους με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics 20 για να εξαχθούν τα συμπεράσματα των στόχων που τέθηκαν. Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κέφαλαιο περιλαμβάνει την θεωρητική επισκόπηση όπου παρουσιάζεται ο ορισμός της συμπεριφοράς του καταναλωτή, οι παράγοντες που την επηρεάζουν του και η διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια περιεκτική παρουσίαση του κλάδου της περιποίησης προσώπου στην ελληνική αγορά και αναλύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου και των δυνάμεων που τον καθορίζουν. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρεία Beiersdorf AG και η θυγατρική της Beiersdorf Hellas ενώ εκτενής αναφορά γίνεται στα προϊόντα περιποίησης προσώπου Nivea τα οποία μελετάμε στην παρούσα έρευνα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο ερευνητικός σχεδιασμός και η μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται όλα τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, παρατίθενται κάποιες προτάσεις πρός την διοίκηση και παρουσιάζονται τυχόν περιορισμοί που προέκυψαν αλλά και προτάσεις για πιθανές μελλοντικές έρευνες.
The purpose of this thesis is to study and analyze the behavior of female consumers in facial care products. The research was conducted on behalf of Beiersdorf Hellas. The objective of the research is to determine the profile of consumers and to investigate their purchasing behavior and the factors that influence this behavior. In order to study the above objectives, a quantitative research was carried out by collecting primary data collected through personal interviews using a structured questionnaire. In the sampling participated 300 consumers of face care products. The data collection was followed by their analysis using the SPSS Statistics 20 statistical package to draw conclusions. This paper consists of six chapters. The first chapter includes a theoretical overview of the definition of consumer behavior, the factors that affect it and the process of making a purchasing decision. In the second chapter, a comprehensive presentation of the face care industry in the Greek market is made and the competition between the existing companies in the industry and the forces that determine it is analyzed. In the third chapter, the company Beiersdorf AG and its subsidiary Beiersdorf Hellas are presented, while an extensive report is made on the Nivea face care products that we are studying in the present research. The fourth chapter analyzes the research design and methodology of quantitative research. The fifth chapter includes statistical analysis of the data. Finally, in the sixth chapter, all the findings of the quantitative research are summarized, some proposals are presented to the administration and any limitations that have arisen are presented, as well as proposals for possible future researches.
Λέξη κλειδί :Προϊόντα περιποίησης προσώπου
Αγοραστική συμπεριφορά
Συμπεριφορά καταναλωτή
Facial care products
Buying behavior
Consumer behavior
Beiersdorf Hellas
Διαθέσιμο από :2020-05-28 22:28:15
Ημερομηνία έκδοσης :07-05-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-28 22:28:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Baci_2020.pdf

Τύπος: application/pdf