ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :SLEE’s export marketing plan for the Republic of Korea
Εναλλακτικός τίτλος :Εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ της SLEE για τη Δημοκρατία της Κορέας
Δημιουργός :Μπενιαμίν, Αλέξανδρος
Benyamen, Alexandros
Συντελεστής :Σκαρμέας, Διονύσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7887
Περίληψη :Αυτή η μελέτη αποτελεί το εξαγωγικό πλάνο μάρκετινγκ για την είσοδο της εταιρείας SLEE Medical στην αγορά της Νότιας Κορέας. Το πρώτο μέρος της μελέτης αποτελεί ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας μέσω μιας προσέγγισης μάρκετινγκ. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες της εταιρείας, το τρέχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, καθώς και την απόδοσή της στην τρέχουσα αγορά, το κανάλι διανομής της εταιρείας και την προώθηση προϊόντων. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, αναλύονται ορισμένες βασικές πληροφορίες της αγοράς-στόχου καθώς και ορισμένοι σημαντικοί δείκτες. Ο στόχος αυτού του μέρους είναι να αποδείξει ότι η Νότια Κορέα είναι μια κατάλληλη αγορά για την εταιρεία SLEE Medical και το τρέχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων της. Στο τρίτο μέρος της μελέτης, εκτιμώνται οι οικονομικές προσδοκίες της εταιρείας SLEE κατά την είσοδό της στη Νότια Κορέα όσον αφορά τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη. Έτσι, ακολουθεί μια ανάλυση της προτεινόμενης στρατηγικής μάρκετινγκ, όσον αφορά την επιτυχή διείσδυση στην αγορά, χωρισμένη στα τέσσερα πι του μάρκετινγκ. Επιπλέον, προτείνεται μια ανάλυση κόστους-οφέλους, με στόχο την εκτίμηση του συνολικού κόστους διείσδυσης και της τελικής κερδοφορίας της εταιρείας εντός ενός τριετούς χρονικού πλαισίου, καθορίζοντας την απαραίτητη βιωσιμότητα ώστε η εταιρεία SLEE να εισέλθει βιώσιμα στην αγορά της Νότιας Κορέας - προσφέροντας έτσι μια σαφή εικόνα για τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη. Αυτή η μελέτη θα οδηγήσει την εταιρεία SLEE να επιτύχει τον διπλό της στόχο: πρώτον, να εισέλθει στην αγορά-στόχο και, δεύτερον, να λειτουργήσει ως πρότυπο για μελλοντικές στρατηγικές εισόδου στην αγορά εκ μέρους της εταιρείας.
This study constitutes a marketing plan for the entrance of SLEE Medical company in the market of South Korea. The first part of the study constitutes an analysis of the current state of the company through a marketing approach. This analysis includes background information of the company, its current product portfolio along with its performance in the current market, the distribution channel of the company and the product promotion. In the second part of the study, some background information of the target market as well as some important indices are analyzed. The goal of this part is to prove that South Korea is an appropriate market for SLEE Medical and its current product portfolio. In the third part of the study, the financial expectations of SLEE upon its entrance in South Korea in terms of revenues and net profit are estimated. Thus, there follows an analysis of the proposed marketing strategy, in terms of successful market penetration, divided into the four Ps of marketing. Additionally, a cost-benefit analysis is suggested, with the aim to assessing the total penetration costs and the final profitability of the company within a three-year time framework, establishing the necessary viability so as for SLEE sustainably to enter the market of South Korea – thus, offering a clear view for the estimated net earnings. This study will lead SLEE company to achieve its dual objective: firstly, to enter the target market, and secondly to act as a pattern for future market-entrance strategies on the part of the leading company.
Λέξη κλειδί :Εξαγωγικό μάρκετινγκ
Πλάνο μάρκετινγκ
Δημοκρατία της Κορέας
Export marketing
Marketing plan
Republic of Korea
SLEE Medical
Διαθέσιμο από :2023-07-13
Ημερομηνία έκδοσης :03-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-13 13:51:52
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :