ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χρήση του κειμένου στην ψηφιακή διαφήμιση ως κύριο και αποκλειστικό δημιουργικό στοιχείο και η επίδραση αυτού στην καταναλωτική συμπεριφορά
Εναλλακτικός τίτλος :The use of copy in digital advertising as a main and unique creative element and its effect on consumer behavior
Δημιουργός :Χριστοφόρου, Ειρήνη
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Αναγνωστίδου, Ζωή (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7890
Περίληψη :Η παρούσα επιστημονική εργασία διερευνά την χρήση του κειμένου στην ψηφιακή διαφήμιση, την αποδοτικότητα του και τις επιδράσεις που αυτό επιφέρει στην καταναλωτική συμπεριφορά. Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα ούτως ώστε να διερευνηθεί η στάση των Ελλήνων καταναλωτών και η αγοραστική συμπεριφορά τους έναντι στην ψηφιακή διαφήμιση. Επιπρόσθετα, βασιζόμενοι στο υπόδειγμα Moriarty, Mitchell και Wells (2012, εξετάζουμε τις επιδράσεις που επιφέρει το διαφημιστικό περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην συμπεριφορά του χρήστη ενώ ελέγχεται κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση των επιδράσεων αυτών με την μορφή του δημιουργικού περιεχομένου.
This research examines the use of copy in digital advertising, its efficiency and the effects it has on consumer behavior. As part of this research, a quantitative survey was conducted to investigate the attitude of Greek consumers and their purchasing behavior towards digital advertising. In addition, based on the model of Moriarty, Mitchell and Wells (2012, we examine the effects of social media advertising content on user behavior while examining whether there is a correlation between these effects and the form of creative content.
Λέξη κλειδί :Κείμενο
Ψηφιακή διαφήμιση
Συμπεριφορά καταναλωτή
Επιδράσεις
Δημιουργικό στοιχείο
Copy
Digital advertising
Consumer behavior
Effects
Creative element
Διαθέσιμο από :2020-07-20 11:50:30
Ημερομηνία έκδοσης :01-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-20 11:50:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Christoforou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf