ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Destination branding και marketing: η περίπτωση του Σουνίου
Εναλλακτικός τίτλος :Destination branding and marketing: the case of Sounio
Δημιουργός :Κεφαλάς, Στέφανος
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Αναγνωστίδου, Ζωή (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7891
Περίληψη :Εξαιτίας του αυξημένου ανταγωνισμού από μέρους των τουριστικών προορισμών, δόθηκε μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των εμπορικών σημάτων που αντιπροσωπεύουν τοποθεσίες και στην εφαρμογή στρατηγικών που επιτρέπουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίστηκαν οι έννοιες destination branding και destination marketing. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο το destination branding και marketing μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα μέσα από το παράδειγμα του Σουνίου. Η ποσοτική μέθοδος με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο μέσω Google Forms σε ένα δείγμα 200 ατόμων ήταν η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: α) το Σούνιο μπορεί να αποτελέσει τόπο πολιτιστικού προορισμού, β) υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης μίας εικόνας του προορισμού Σουνίου στο πλαίσιο του destination branding, γ) η εικόνα θα πρέπει να βασίζεται σε συναισθηματικά και γνωστικά στοιχεία, δ) η ικανοποίηση των τουριστών οδηγεί σε σύσταση του προορισμού και εκ νέου επίσκεψή του. Περαιτέρω έρευνα σε δείγμα Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών, καθώς και περαιτέρω έρευνα σε άλλους πολιτιστικούς προορισμούς είναι απαραίτητη για την εξαγωγή πιο ολοκληρωμένων συμπερασμάτων.
Due to increased competition from tourism destinations, much emphasis has been placed on the management of brands representing destinations and the implementation of strategies that allow for greater diversification. In this context, the concepts of destination branding and destination marketing appeared. The purpose of this study is to examine whether destination branding and marketing can contribute to the promotion of cultural tourism in Greece through the example of Sounio. The quantitative method with an online questionnaire via Google Forms on a sample of 200 people was the methodology followed. The results indicated the following: a) Sounio can be a place of cultural destination, b) there is a need to create an image of Sounio in the context of destination branding, c) the image should be based on emotional and cognitive elements, d) the satisfaction of tourists leads to the establishment of the destination and its re-visit. Further research on a sample of Greek and foreign tourists, as well as further research on other cultural destinations, is necessary to draw more comprehensive conclusions.
Λέξη κλειδί :Ταυτότητα προορισμού
Μάρκετινγκ προορισμού
Πολιτιστικός τουρισμός
Σούνιο
Αειφόρος τουρισμός
Destination branding
Destination marketing
Cultural tourism
Sounio
Sustainable tourism
Διαθέσιμο από :2020-07-19 15:00:43
Ημερομηνία έκδοσης :02-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-19 15:00:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kefalas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf