ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Journey mapping in tourism for people with mobility impairments
Εναλλακτικός τίτλος :Χαρτογράφηση τουριστικής εμπειρίας ατόμων με κινητικές δυσκολίες
Δημιουργός :Σπανού, Ανθή
Spanou, Anthi
Συντελεστής :Σιώμκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ψιλούτσικου, Μαρίνα (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7970
Περίληψη :Η μεταπτυχιακή εργασία διερευνά την χαρτογράφηση της τουριστικής εμπειρίας ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Εξετάζονται τα κίνητρα και τα εμπόδια που βιώνουν τα άτομα με κινητικές δυσκολίες στον τουρισμό. Η χαρτογράφηση με την σειρά του δείχνει πως πρέπει να δομηθεί το σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.Η μελέτη διερευνά κυρίως την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό. Αναλύονται πλήρως οι κύριοι παράγοντες που παρακινούν τους ανθρώπους με και χωρίς αναπηρίες για την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού. Για την ανάλυση των παραπάνω η έρευνα στηρίχτηκε σε σύγχρονη βιβλιογραφική ανασκόπηση, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια καθώς και στη θεωρία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (AHP).Εξετάζεται το προφίλ των ατόμων με αναπηρίες (persona) ενώ για την διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα άτομα, εξετάστηκαν από την ποσοτική έρευνα (ANOVA, T-test, Chi_Square,Linear Regression, Factor & Cluster Analysis). Στην εργασία προτείνονται στοχευμένες διαφημίσεις βάσει των αποτελεσμάτων του SPSS για άτομα με κινητικές δυσκολίες (προώθηση τουριστικών υπηρεσιών)..Επιπλέον αποτυπώνεται η αξιολόγηση της προσβασιμότητας σε μουσεία, διαμονή, συγκοινωνίες, δραστηριότητες αναψυχής και εξυπηρέτηση.Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά εκείνων που είναι λίγο ή πολύ πρόθυμοι να προτείνουν έναν τουριστικό προορισμό. Επίσης έγινε τμηματοποίηση των ατόμων σε αυτούς [που αναζητούν την χαλάρωση στις διακοπές τους και σε αυτούς που ενδιαφέρονται για διερεύνηση νέων δεξιοτήτων. Τέλος, προτείνονται οχτώ εξισώσεις (με μικρό βαθμό ερμηνείας) που βασίζονται στο εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας και στην εκτίμηση τόσο της προσβασιμότητας των διαφόρων εγκαταστάσεων όσο και στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως προς την αποτύπωση των ιδανικών τουριστικών προορισμών οι ερωτώμενοι υποστήριξαν ότι η Αγγλία, η Γερμανία, Ιταλία κ.α προσφέρονται για προσβάσιμο τουρισμό. Ωστόσο, από την Ελλάδα φάνηκε ότι η Κρήτη έρχεται πρώτη στην προτίμηση των Ελλήνων ταξιδιωτών με κινητικά προβλήματα.
The master's thesis illustrates the journey map of the tourist experience of people with mobility impairments. The motivations and obstacles experienced by people with mobility difficulties in tourism are fully examined. The mapping in turn shows how the system must be structured to meet the needs of people with mobility difficulties.The study mainly explores Greece as a tourist destination. The main factors that motivate people with and without disabilities to choose a tourist destination are fully analyzed. The analysis of the above research was based on modern literature review, interviews, questionnaires as well as the theory of decision making process (AHP).The profile of people with disabilities (persona) is examined, as well as the obstacles faced by them during their tourism experience. All the above were examined by quantitative research (ANOVA, T-test, Chi_Square, Linear Regression, Factor & Cluster Analysis).The paper proposes targeted advertisements based on the results of SPSS for people with mobility difficulties (promotion of tourist services).In addition, the assessment of accessibility to museums, accommodation, transport, leisure activities and service is reflected.The results of the research reflect the characteristics of those who are more or less willing to suggest a tourist destination. People were also segmented into those seeking relaxation on vacation and those interested in exploring new skills. Finally, eight equations (with a small degree of interpretation) are proposed based on the educational level of people with mobility problems and the assessment of both the accessibility of the various facilities and the evaluation of the quality of the services provided.In terms of capturing the ideal tourist destinations, the respondents said that England, Germany, Italy, etc. are suitable for accessible tourism. However, from Greece it seemed that Crete comes first in the preference of Greek travelers with mobility problems.
Λέξη κλειδί :Χαρτογράφηση
Προσβασιμότητα
Άτομα με κινητικές δυσκολίες
Τουριστικός προορισμός
Κίνητρα
Εμπόδια
Εμπειρία πελάτη
Mapping
Accessibility
People with mobility impairments
Tourist destination
Motivations
Obstacles
Customer experience
Persona
Ημερομηνία έκδοσης :01-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :27-08-2020
Ημερομηνία αποδοχής :27-08-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spanou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf