ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Brand experience: προσήλωση και ικανοποίηση πελάτη: μελέτη περίπτωση ZARA
Εναλλακτικός τίτλος :Brand experience: loyalty and satisfaction customer: case study ZARA
Δημιουργός :Φίλιου, Δήμητρα
Συντελεστής :Ψιλούτσικου, Μαρίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7972
Περίληψη :Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει στόχο να καταγράψει το κατά πόσο η επηρεάζει η εμπειρία που προσφέρει το εμπορικό σήμα τους καταναλωτές ως προς την ικανοποίηση αλλά και την προσήλωσή τους. Ο λόγος που γίνετε η συγκεκριμένηέρευνα είναι διότι στις μέρες μας οι περισσότερες επιχειρήσεις για να αποκτούνικανοποιημένους και προσηλωμένους πελάτες δημιουργούν σε αυτούς αξέχαστεςεμπειρίες. Η εμπειρία που λαμβάνει ο πελάτης μπορεί να είναι και από το ίδιοεμπορικό σήμα.Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε και να καταγράψουμε το κατά πόσο επηρεάζειη εμπειρία της μάρκας την ικανοποίηση και την προσήλωση του καταναλωτήχρησιμοποιήσαμε για μελέτη περίπτωσης την εταιρεία ZARA. Η επιλογή τηςσυγκεκριμένης μάρκας πραγματοποιήθηκε διότι αποτελεί ένα εμπορικό σήμα μεπαγκόσμια αναγνωρισιμότητα και μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό.Για την μέτρηση της εμπειρίας του εμπορικού σήματος ακολουθήσαμε μια κλίμακαπου έχει δημιουργηθεί ακριβώς για αυτό το λόγο. Οι παράγοντες που διερευνήσαμεήταν η εμπειρία του εμπορικού σήματος και οι διαστάσεις από τις οποίεςαποτελείται, την προσωπικότητα της μάρκας και συγκεκριμένα των διαστάσεων τηςκαθώς και την ικανοποίηση αλλά και την προσήλωση του καταναλωτή.Η έρευνα διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου. Μέσα από την συλλογή των δεδομένωνπου συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε ανάλυση μέσω του στατιστικούπρογράμματος SPSS για την διεξαγωγή συμπερασμάτων.Τα βασικά ευρήματα της συγκεκριμένης διπλωματικής έρευνας είναι ότι τόσο ηεμπειρία όσο και η προσωπικότητα του εμπορικού σήματος μπορούν ναεπηρεάσουν την ικανοποίηση και την προσήλωση των καταναλωτών της εταιρείαςZARA. Θα πρέπει να αναφέρουμε ως παρατήρηση πως το δείγμα το οποίοσυμμετείχε στην συγκεκριμένη έρευνα επηρεάζεται θετικά τόσο στην ικανοποίησητου όσο και στην προσήλωση του άλλα όχι από όλες τις διαστάσεις των μεταβλητών που χρησιμοποιήσαμε. Σαν τελευταίο κομμάτι θα θέλαμε να υποστηρίξουμε πωςόσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι καταναλωτές του εμπορικού σήματος της ZARAτόσο πιο προσηλωμένοι παραμένουν σε αυτήν.Τέλος, βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έλαβε χώρα παρουσιάστηκανκάποιες προτάσεις τόσο για την εμπειρία του σήματος της εταιρείας ZARA όσο καιγια μελλοντική έρευνα.
This dissertation aims to document the extent to which the experience offered by the brand influences consumers in terms of their satisfaction and commitment. The reason you do this research is because nowadays most companies to acquireSatisfied and committed customers create unforgettable experiences for them. The customer experience can be from the same brand.In order to be able to analyze and record whether the experience of the brand influences the satisfaction and the commitment of the consumer, we used the company ZARA for a case study. The choice of this brand was made because it is a brand withglobal recognition and great impact on the consumer public.To measure the experience of the brand we followed a scale that has been created for this very reason. The factors we investigated were the experience of the brand and the dimensions of which it consists, the personality of the brand and specifically its dimensions as well as the satisfaction and the commitment of the consumer.The survey was conducted through a questionnaire. Through the collection of the collected data, an analysis was performed through the statistical program SPSS to draw conclusions.The main findings of this dissertation are that both the experience and the personality of the brand can affect the satisfaction and commitment of ZARA consumers. We should mention as a remark that the sample whichparticipated in this research is positively affected both in his satisfaction and in his commitment but not by all the dimensions of the variables we used. As a final piece we would like to support howThe more satisfied the consumers of the ZARA brand are, the more focused they remain on it.Finally, based on the results of the research that took place, some suggestions were presented both for the experience of the ZARA company brand and for future research.
Λέξη κλειδί :Εμπειρία μάρκας
Προσήλωση
Ικανοποίηση πελάτη
Brand experience
Loyalty
Customer satisfaction
Zara
Διαθέσιμο από :2020-08-28 16:16:15
Ημερομηνία έκδοσης :08-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-08-28 16:16:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Filiou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf