ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδος 1920-1970 Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Εκδότης :Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων ΟΡΙΖΩΝ
Τύπος :Text
Σημείωση :Πανηγυρική ειδική έκδοσις επί τη 50ετηρίδι της ΑΣΟΕΕ
Φυσική περιγραφή :280σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :• Πρόλογος-Προσφορά μνήμης. σ. 7• 1. Το χρονικό της ΑΣΟΕΕ• Σύντομος αναδρομή εις την ιστορίαν της ΑΣΟΕΕ σ. 11• Διατελέσαντες καθηγηταί της Σχολής σ. 28• Διατελέσαντες διευθυνταί και πρυτάνεις από της ιδρύσεως της Σχολής σ. 30• Βιογραφικά σημειώματα των πρυτάνεων της Σχολής, ομοτίμων και τακτικών σ. 31• Βιογραφικά σημειώματα των καθηγητών και υφηγητών της Σχολής σ. 43• Λόγος του πρυτάνεως κ. Πέτρου Στεριώτη, εκφωνηθείς κατά τον εορτασμόν της 50ετηρίδος σ. 52• Το βιβλίον συγχαρητηρίων επί τη πεντηκονταετηρίδα σ. 60• Τα Ανώτατα Πνευματικά Ιδρύματα τιμούν την ΑΣΟΕΕ σ. 64• Αι ακαδημαϊκαί αρχαί της Σχολής κατά τον εορτασμό της 50ετηρίδος (Ακ. έτος 1969-1970) σ. 84• Οι καθηγηταί της Σχολής κατά τας εορτάς της της 50ετηρίδος (Ακ. έτος 1969-1970) σ. 85• Οι καθηγηταί της Σχολής. Ομιλία του πρυτάνεως της Σχολής κ. Ιωάννου Χρυσοκέρη κατά την εορτήν της 50ετηρίδος εις το ξενοδοχείον Hilton (5.2.1971) σ. 88• Ινστιτούτον Επιμορφώσεως εις την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων σ. 97• 2. Σύνδεσμοι και Σύλλογοι των σπουδαστών και πτυχιούχων της ΑΣΟΕΕ • Η ιστορία του Συνδέσμου Διπλωματούχων της ΑΣΟΕΕ υπό Γ. Αποστολάτου, πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ, συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων σ. 101• Διοικητικά Συμβούλια διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, από αναδιοργανώσεως του Συνδέσμου σ. 143• Η ιστορία του Εθνικού Συλλόγου Σπουδαστών σ. 145• Διεθνής Ένωσις Σπουδαστών Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (AIESEC) σ. 150• Η δραστηριότης των συλλογικών οργάνων κατά τας εορτάς της 50ετηρίδος σ. 152• 3. Ειδικαί συνεργασίαι επί τη πανηγυρική εκδόσει της 50ετηρίδος• "Κεϋνσιανή" και "Αντικεϋνσιανή" θεώρησις της οικονομικής ισορροπίας. Υπό Δ. Καλιτσουνάκη, ομοτίμου καθηγητού της ΑΣΟΕΕ σ. 155• Κατοχή και πληθωρισμός εν Ελλάδι. Υπό Α. Σμπαρούνη, καθηγητού, πρώην υφυπουργού Οικονομικών σ. 162• Ο θεσμός των Ελεγκτών-Ορκωτών Λογιστών εν Ελλάδι σ. 173• Ο θεσμός του πραγματογνώμονος ελεγκτού λογιστού και το Ινστιτούτον ΕΠΕΑ. Υπό Α. Μαρκοπούλου, προέδρου Ινστιτούτου ΕΠΕΑ σ. 187• Το πρόβλημα προσαρμογής του προγράμματος Ανωτάτης Οικονομικής και Εμπορικής Εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι. Υπό Δ. Νικολετοπούλου, οικονομολόγου, προέδρου του Συνδέσμου Πτυχιούχων ΑΣΟΕΕ σ. 188 • Η Επιστήμη της Διανομής και η εφαρμογή της στην Ελλάδα... Η επανάστασις που δεν έγινε. Υπό Δρος Δ. Δραγώνα σ. 190• Η Ασφάλισης υπό το πρίσμα της Οικονομικής Επιστήμης και Πολιτικής. Υπό Δ. Πάλλη, διδάκτορος Πολιτικών Επιστημών, διευθυντού Ασφαλιστικής Εταιρείας "Λαϊκή" σ. 191• Η Ένωσις της Ευρώπης και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί. Υπό Κλ. Οικονομοπούλου, διδάκτορος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Στρασβούργου, δικηγόρου σ. 194• Η συμβολή των πρώτων αποφοίτων της ΑΣΟΕΕ εις την οικονομικήν πρόοδον της χώρας. Υπό Α. Πάσχου, οικονομοτεχνικού συμβούλου, τ. προέδρου του Συνδέσμου των |Πτυχιούχων της ΑΣΟΕΕ σ. 196• Πολλά στελέχη της αναγεννωμένης Ελληνικής Οικονομίας προέρχονται εκ της ΑΣΟΕΕ. υπό Γ. Κανά, τ. προέδρου του Συνδέσμου της ΑΣΟΕΕ σ. 197• Μια απολογητική...Σπούδασα Οικονομικά. Υπό Κ. Ποταμιανού-Καλαμπόκα, πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ σ. 198• Η επέκτασις των κτιριακών εγκαταστάσεων. Υπό Ευστρ. Παπαγεωργίου, πτυχιούχου της ΑΣΟΕΕ σ. 199• 4. Διδάκτορες και πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ Στατιστικαί-Ονόματα• Όρκος και καθομολογήσεις σ. 203• Στατιστικαί-στοιχεία εγγραφέντων και πτυχιούχων (1920-1970) σ. 204• Διδάκτορες Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (μέχρι του ακαδ. έτους 1969-1970) σ. 206• Βιογραφικά σημειώματα πτυχιούχων ΑΣΟΕΕ σ. 208• Πλήρης κατάλογος πτυχιούχων (1920-1970) σ. 219
Λέξη κλειδί :Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
Πεντηκονταετηρίδα
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lefkoma_meros_1.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Lefkoma_meros_2.pdf

Τύπος: application/pdf