ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υλοποίηση RPA (Robotic Process Automation) και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα: μελέτη περίπτωσης Εθνικής Τράπεζας
Εναλλακτικός τίτλος :RPA (Robotic Process Automation) implementation and business effectiveness: NBG case study
Δημιουργός :Ηλιόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σταυριανέα, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7999
Περίληψη :Στη διαρκώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, η αγορά του RPA αποδεικνύεται η ταχύτερα αναπτυσσόμενη. Η ικανότητά του να ηγηθεί της προσπάθειας αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί το σκοπό της παρούσας έρευνας. Οι ωφέλειες που προκύπτουν από τη ρομποτική αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων καθημερινών διαδικασιών ρουτίνας ως προς το λειτουργικό κόστος και το χρόνο, οδηγεί τους οργανισμούς στη ταχύτερη επίτευξη του στόχου του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Το είδος της έρευνας που διεξήχθη ήταν η ποιοτική. Η βιβλιογραφία που μελέτησε ο ερευνητής για τον καθορισμό των ερευνητικών ερωτημάτων ήταν η εννοιολογική και η εμπειρική. Στη συνέχεια συνέλλεξε τα δεδομένα μέσω προσωπικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων, παρατήρησης και συμμετοχής στην ομάδα έργου για την υλοποίηση της ρύθμισης οφειλών δανείων, στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με χρήση RPA. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κωδικοποίησης. Για να θεωρηθεί επιτυχημένη η υλοποίηση του RPA θα πρέπει να ακολουθηθεί η Agile μεθοδολογία. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή υλοποίηση του RPA, εξαρτώνται από τη συνέπεια που θα επιδείξουν οι οργανισμοί στην εφαρμογή των τεσσάρων σταδίων όπως αυτά αναλύονται στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας. Η λεπτομερής καταγραφή των διαδικασιών, φανέρωσε τα προβληματικά σημεία επαφής (pain points) της υπηρεσίας που χρειάζεται να επανασχεδιαστούν και υλοποιηθούν ψηφιακά με τη χρήση του RPA. Τα αποτελέσματα της υλοποίησης στην Εθνική Τράπεζα αποδείχθηκαν θεαματικά. Αύξηση του δείκτη απόδοσης κέρδους, σημαντική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας, αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των λαθών. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της παρούσας διπλωματικής αφορά την επιχειρησιακή κουλτούρα. Το RPA προστέθηκε στη φαρέτρα των εργαλείων ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και επιφέρει αλλαγή. Αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγή οργανωτικής δομής.
RPA business has become a key player participating in the global economic growth. Its ability to take the lead in business process automation, aiming at increasing efficiency and performance optimization, is the purpose of the present study. The benefits of the robotic automation of day-to-day operations in terms of operating costs and time, help organizations achieve faster their Digital Transformation goal.As a research methodology, qualitative data analysis was conducted. The literature reviewed for defining the research questions was the conceptual and the empirical one. Then, the data were collected through personal semi-structured interviews, observation and participation in the project team on the implementation of Loan Debt settlement at the National Bank of Greece Group through the use of RPA. For the analysis of the data, the coding method was used. For the successful implementation of this project, Agile methodology must be applied. The benefits resulting from the proper implementation of RPA depend on the consistency that organizations need to follow in the implementation of the four steps analyzed in chapter four. Τhe particular case study revealed the service “pain points” that need to be redesigned and digitally implemented with the use of RPA. There was an impressive outcome in NBG derived from RPA usage: increase in Return on investment indicator (ROI), while minimizing errors and time saving processes.Last but not least, one of the most important findings of this dissertation concerns organizational culture. RPA has been added to the NBG Digital Transformation toolbox, bringing about a change. Change of culture, change of mentality and change of organizational structure.
Λέξη κλειδί :Ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών
Επιστροφή επί της επένδυσης
Αποτελεσματικότητα
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ETE)
Robotic Process Automation (RPA)
Return on Investment (ROI)
Effectiveness
Digital transformation
National Bank of Greece (NBG)
Διαθέσιμο από :2020-09-07 11:57:58
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-07 11:57:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Iliopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf