ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χαρτογράφηση & ανάλυση της εμπειρίας του επισκέπτη στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς
Εναλλακτικός τίτλος :Mapping & analyzing the visitor's experience at the archaeological site of Roman Agora
Δημιουργός :Συλαϊδής, Άγγελος
Συντελεστής :Σιώμκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ψιλούτσικου, Μαρίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8024
Περίληψη :Οι αρχαιολογικοί χώροι εκτός απο θεματοφύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου λειτουργούν και ως σκηνές που είναι δυνατόν να φιλοξενήσουν αξέχαστες εμπειρίες. Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η υπάρξη των 4 πτυχών της εμπειρίας, σύμφωνα με την θεωρία των Pine & Gilmore (1998) και η μελέτη της συσχέτισης τους με τις μεταβλητές της γνώσης (knowledge) και της προσμονής (anticipation) στο pre visit στάδιο, και της συμμετοχής ( participation) και της αλληλεπίδρασης (interaction) στο during visit στάδιο. Στην συνέχεια στο post visit στάδιο, ερευνήθηκε η συσχέτιση αυτών των πτυχών με τις μεταβλητές της μνήμης, Word of Mouth, πρόθεσης επανεπίσκεψης (intention to revisit) και της ικανοποίησης (satisfaction) .Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γνώση συσχετίζεται εντονότερα με τις πτυχές της εμπειρίας. Έπειτα, βασιζόμενοι στο μοντέλο των Marti et al. δοκιμάστηκε ένα μοντέλο αξιολόγησης του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς. Στο τελευταίο κομμάτι αυτής της έρευνας, έγινε η χαρτογράφηση και η ανάλυση της εμπειρίας μιας persona στον χώρο και προτάθηκαν λύσεις βελτίωσης.
Archaeological sites, as well as acting as safeguards for the cultural heritage of any destination, can stage the hosting of memorable experiences. In this thesis, we attempt to investigate the existence of the four experience dimensions based on the Pine & Gilmore (1998) theory, and how these correlate with the ‘’knowledge’’ and ‘’anticipation’’ variables in the ‘’pre-visit’’ stage and the ‘’participation’’ and ‘’interaction’’ variables in the ‘’during visit’’ stage. Afterwards, in the ‘’post visit’’ stage, we investigated the correlation between these dimensions with the variables of ‘’memory’’, ‘’word of mouth’’, ‘’intention to revisit’’ and ‘’satisfaction’’. The results revealed that the ‘’knowledge’’ variable has the highest correlation with the dimensions of experience. Following, based on the Marti et al. model, we tested a performance evaluation model for the Roman Agora Archaeological site. In the last part of this research, we conducted the mapping and the analysis of the lived experience of a persona and based on our results we offered solutions of improvement .
Λέξη κλειδί :Εμπειρία επισκέπτη
Πτυχές της εμπειρίας
Πολιτιστική κληρονομιά
Οικονομία της εμπειρίας
Αρχαιολογικός χώρος
Διάδοση από στόμα σε στόμα
Visitor experience
Experience dimensions
Cultural heritage
Experience economy
Archaeological site
Word of Mouth (WoM)
Διαθέσιμο από :07-09-2023
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :07-09-2020
Ημερομηνία αποδοχής :07-09-2020
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :