ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Macroeconomic expectation formation under uncertainty
Εναλλακτικός τίτλος :Διαμόρφωση μακροοικονομικών προσδοκιών υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Δημιουργός :Θωμά, Φωτεινή-Άννα
Thoma, Fotini-Anna
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Σπύρου, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :166p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8056
Περίληψη :Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) είναι η διατήρηση σταθερότητας των τιμών δηλαδή η ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) για τη ζώνη του ευρώ με ρυθμό χαμηλότερο, αλλά πλησίον του 2%. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται φαινόμενα αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών με ρυθμό μεγαλύτερο του 2% ή περιπτώσεις αντιπληθωρισμού (δηλ. πτώση του επιπέδου των τιμών). Ένας σταθερός ρυθμός αύξησης των τιμών διατηρεί την αξία του ευρώ διεθνώς διασφαλίζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοινώνει τον στόχο της για το επίπεδο του πληθωρισμού, δίδεται η ευχέρεια στα άτομα να κρίνουν έχει επιτύχει ή όχι το στόχο της αυξάνοντας τη διαφάνεια της νομισματικής πολιτικής και παρέχοντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς σχετικά με τις προσδοκίες των ατόμων για τις μελλοντικές αυξήσεις των τιμών. Σε περίπτωση απόκλισης της εξέλιξης των τιμών από τον ορισμό της σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ θα πρέπει να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να αποκαταστήσει τη σταθερότητα εντός αποδεκτού χρονικού διαστήματος. Οι προβλέψεις των πολιτών σχετικά με το μελλοντικό επίπεδο των τιμών αποτελούν χρήσιμο εργαλείο χάραξης της νομισματικής πολιτικής. Η περίπτωση ορθολογικών προσδοκιών υποθέτει ότι τα άτομα χρησιμοποιούν κατά άριστο τρόπο όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά µε τις τρέχουσες κυβερνητικές πολιτικές προκειμένου να προβλέψουν το μέλλον της οικονομίας. Για παράδειγμα, σε μια πιθανή μείωση του στόχου του ρυθμού πληθωρισμού τα άτομα κατά ορθολογικό τρόπο θα μειώσουν άμεσα τις προσδοκίες τους για το επερχόμενο επίπεδο πληθωρισμού. Παρόλα αυτά, σε πραγματικό χρόνο οι πολίτες λειτουργούν υπό συνθήκες αβεβαιότητας, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν όλη τη διαθέσιμη πληροφορία διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μη ορθολογικές προσδοκίες όσον αφορά το μελλοντικό επίπεδο τιμών. Στα πλαίσια χάραξης συνεπώς της νομισματικής πολιτικής είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν τα άτομα στην προσπάθειά τους να προβλέψουν τον πληθωρισμό καθώς και οι πιθανοί λόγοι απόκλισης από την ορθολογική συμπεριφορά. Σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχουν σημαντικές βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες εξηγούν πιθανούς τρόπους διαμόρφωσης των προσδοκιών. Παρόλα αυτά, το εμπειρικό κομμάτι υστερεί ανοίγοντας το δρόμο για σημαντικό ερευνητικό έργο. Ερωτήματα τα οποία αφορούν τον τρόπο διαμόρφωσης των προσδοκιών καθώς και την εύρεση του καταλληλότερου μοντέλου για την περιγραφή της συγκεκριμένης συμπεριφοράς των ατόμων, παραμένουν ακόμα προς συζήτηση. Η παρούσα διδακτορική διατριβή καλείται να καλύψει τυχόν κενά και να εξελίξει την υπάρχουσα βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα προβλέψεων πολιτών της ζώνης του ευρώ αναφορικά με τη διαμόρφωση των μελλοντικών τιμών υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής δεδομένου ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες καθορίζουν πέρα από την εξέλιξη των τιμών, επενδυτικές, καταναλωτικές και αποταμιευτικές αποφάσεις.
The main target of the European System of Central Banks (ESCB) is to maintain price stability, i.e a year-on-year increase in the Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) for the Euro Area (EA), at a rate close to 2%. This helps to prevent increases in the general price level by more than 2% or deflation (i.e a fall in price levels). A steady pace of price growth maintains the value of the euro and secures the purchasing power of citizens.When the European Central Bank (ECB) announces its inflation target, people judge whether it has achieved or not. In such way the transparency of monetary policy is increased and is provided a benchmark on people's expectations for future price evolution. In case of price stability absence, the ECB should analyze the undertaken steps which are necessary to restore price stability within an acceptable timeframe.Citizens' predictions about future price levels are a useful tool for enacting monetary policy. Rational expectation theory assumes that individuals are making optimal use of all available information on current government policies to predict the future of the economy. For example, in a possible fall in the inflation target, individuals will, in a rational way, immediately reduce their expectations of the upcoming inflation rate. However, in real terms, agents are operating under uncertain conditions, they are not able to know all the information available and form irrational expectations about future price evolution.In the context of monetary policy, it is important to clarify how individuals form their forecasts and the possible reasons for deviating from rational behavior. At theoretical level a lot of important work has been done to explain possible ways of forming agent’s expectations. However, the empirical track is lagging behind paving the way for important research work. The way expectations are formed and how to model that kind of behavior remains an open question.This dissertation is called upon to fill any gaps and develop existing literature using empirical forecasts of euro area citizens in forming future prices under uncertainty. Findings are a useful tool for monetary policy as inflation expectations determine not only price developments but also investment, consumer and saving decisions.
Λέξη κλειδί :Δεδομένα ερευνών
Πληθωριστικές προσδοκίες
Ορθολογική μη προσοχή
Ασύμμετρη επιρροή ειδήσεων
Μοντέλα διακριτής επιλογής
Survey data
Inflation expectations
Rational Inattention
Asymmetric news effect
Discrete choice models
Διαθέσιμο από :2020-10-03 13:12:25
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-03 13:12:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Thoma_2020.pdf

Τύπος: application/pdf