ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και η δράση της στην αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων 2008 & 2020
Εναλλακτικός τίτλος :The architecture of the Eurozone and its action in dealing with the financial crises 2008 & 2020
Δημιουργός :Εργκιούν, Σαμπίνα
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγουλάτος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8060
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά και εξετάζει την δράση της Ευρωζώνης στην αντιμετώπιση των κρίσεων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και με ποιον τρόπο έχουν επηρεάσει την αρχιτεκτονική της. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει την δημιουργία και λειτουργία της, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κοινού νομίσματος. Σε επόμενο κεφάλαιο αναλύονται τα αίτια και οι συνέπειες της κρίσης του 2008, όπως αυτή επηρέασε όλα τα κράτη – μέλη. Επίσης, επισημαίνονται τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της, καθώς και τις αλλαγές που υπέστη η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.Από το τρίτο κεφάλαιο και υστέρα εισερχόμαστε στην εξέταση και παρακολούθηση μιας νέας κρίσης από την οικονομική σκοπιά, γνωστή ως κρίση του Covid-19. Κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη όταν γράφεται η παρούσα η εργασία. Στο σημείο αυτό περιγράφονται οι επιπτώσεις της πανδημίας στους διάφορους τομείς της οικονομίας όπως το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το εμπόριο, οι μεταφορές – τουρισμός αλλά και η αγορά εργασίας. Ενώ, γίνεται αναλυτική αναφορά των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ως τώρα συνέπειες της αλλά και αυτές που θα προκύψουν μέχρι την λήξη της. Εξετάζουμε επίσης, τις πραγματοποιθείσες αλλά και τις κυοφορούμενες αλλαγές στην λειτουργία και αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης που προκύπτουν από την κρίση αυτή. Ειδικότερα, πράξεις που διήρκησαν από τα μέσα Απριλίου έως την οριστική συμφωνία της 21 Ιουλίου 2020, κατόπιν πολύωρων διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων.Ο πρωταρχικός σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τις αλλαγές στην λειτουργία και στους θεσμούς της Ευρωζώνη, που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι κρίσεις αυτές. Σημειώνουμε, ότι κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας η κρίση του Covid-19 βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και οι επιπτώσεις αλλά και οι μακροοικονομικές προβλέψεις.
This study examines the action of the Eurozone in dealing with the crises it has been called upon to deal with and how they have affected its architecture. In particular, the first chapter describes the creation and operation of the Eurozone, as well as the advantages and disadvantages of the single currency. The next chapter analyzes the causes and consequences of the 2008 crisis, as it affected all Member States. It also highlights the measures taken to address it as well as the changes that have taken place in the architecture of the Eurozone.From the third chapter onwards, we enter the examination and monitoring of a new crisis from an economic point of view, known as the Covid-19 crisis. A Crisis that is still in progress as this paper is being written. This section describes the effects of the pandemic on various sectors of the economy such as the financial system, trade, transport - tourism and the labor market. Furthermore, the measure taken in order to deal with its consequences so far and those that will occur until its end are described. We also mention the changes that have taken place and are about to take place in the operation and architecture of the Eurozone resulting from this crisis. In particular, operations that lasted from mid-April until the final agreement of 21 July 2020, following lengthy negotiations and consultations.The primary purpose of this work is to study the changes in the functioning and institutions of the Eurozone, which have taken place in order to deal more effectively with these crises. We note that at the time of writing, the Covid-19 crisis is ongoing, as are the implications and macroeconomic forecasts.
Λέξη κλειδί :Αρχιτεκτονική
Οικονομική κρίση
Ευρωζώνη
Πανδημία
Ύφεση
Ανάκαμψη
Architecture
Economic crisis
Eurozone
Pandemic
Recession
Recovery
Ημερομηνία έκδοσης :01-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :06-10-2020
Ημερομηνία αποδοχής :06-10-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: ERGHIUN_2020.pdf

Τύπος: application/pdf