ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Baltic Dry Index: modeling and predicting long term relationships with macroeconomic, financial, demand and supply factors
Εναλλακτικός τίτλος :Baltic Dry Index: μοντελοποίηση και πρόβλεψη μακροχρόνιων σχέσεων με μακροοικονομικούς, χρηματοοικονομικούς παράγοντες, παράγοντες ζήτησης και προσφοράς
Δημιουργός :Ευθυμίου, Ξενοφών
Efthimiou, Xenofon
Συντελεστής :Δότσης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καινούργιος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Βασσάλος, Βασίλειος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8062
Περίληψη :Αυτή η διατριβή είναι μια μελέτη των ξηρών ναύλων χύδην φορτίου, ιδιαίτερα του BDI ως δείκτης του, και το αποτέλεσμα αυτού σε παράγοντες προσφοράς και ζήτησης μακροπρόθεσμα προκειμένου να είμαστε σε θέση να κάνουμε εκτιμήσεις σχετικά με τις μελλοντικές τιμές του δείκτη στην αγορά. Επομένως, χρησιμοποιήσαμε το BDI ως ανεξάρτητη μεταβλητή που υπολογίστηκε τριμηνιαία και προστέθηκε στο μοντέλο διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία και βιβλιογραφία, προκειμένου να διερευνηθεί πώς αυτά θα επηρεάσουν το BDI χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πολλαπλών μεταβλητών χρονοσειρών (VECM) και την προσέγγιση Johansen. Εξετάσαμε τη σημασία κάθε μεταβλητής και την ποιοτική και ποσοτικό αποτέλεσμα και τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν στην αγορά εμπορευμάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας είναι ως επί το πλείστον σύμφωνα με προηγούμενες εργασίες και μελέτες. Ωστόσο, ορισμένες σχέσεις θα μπορούσαν διαφέρουν λόγω της διαφορετικής και πιο πρόσφατης περιόδου μελέτης που φτάνει μέχρι το 2014. Αποδείχθηκε ότι, στην πραγματικότητα, υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ του BDI και κάποιων βασικών ανεξάρτητων παράγοντες όπως η ανάπτυξη μεγέθους στόλου ή ο παγκόσμιος όγκος εμπορίου (που θεωρείται ότι μετράει την ζήτηση για υπηρεσίες αποστολής και αποτελεί σημαντικό δείκτη ζήτησης στη ναυτιλία). Και οι δύο αυτοί παράγοντες και άλλοι είχαν σημαντική επίδραση μακροπρόθεσμα, αλλά δεν βρήκαν καμία σημαντική σχέση βραχυπρόθεσμα που σημαίνει ότι η εξαρτημένη μεταβλητή, ο δείκτης BDI, επηρεάζεται πράγματι από τους εξεταζόμενους παράγοντες με τις προηγούμενες αξίες τους. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του ξηρού φορτίου και της αγοράς εμπορευμάτων εξετάστηκε και το πιο σημαντικό, το μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν την έρευνα. Επιπλέον, μια επισκόπηση της αγοράς ξηρού χύδην είναι περιγράφονται και οι συγκεκριμένοι παράγοντες που είναι μοναδικοί σε αυτόν τον τομέα της ναυτιλίας και ενδέχεται να έχουν σημαντικό ρόλο στο μοντέλο ως εξωγενείς παράγοντες. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή η μελέτη στη ναυτιλιακή αγορά για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που συμμετέχουν στον κλάδο.
This thesis is a study of the dry bulk freight rates, particularly the BDI as its index, and the effect of supply and demand factors in the long run in order to be able to make estimations regarding future values of the market. Therefore, we used the BDI as in independent variable which was calculated quarterly and added into the model various independent variables, according to economic theory and literature, in order to investigate how these will affect the BDI using a multivariate time series model (VECM) and the Johansen approach. We examined the significance of each variable and the qualitative and quantitative effect and the impact that they might have in the freight market. The results of this thesis are for the most part in line with earlier papers and studies; however some relationships might differ because of the different and more recent study period that goes up to 2014. It was proven that, there is in fact a long run relationship between the BDI and some key independent factors like the fleet size development or the World Trade Volume (which is considered to measure the demand for shipping services and it is a major demand indicator in shipping). Both of these factors and others had a significant effect in the long run but found no significant relationship in the short run meaning that the dependent variable, the BDI index, is indeed affected by the examined factors along with their past values. A literature review of the dry bulk and the freight market was examined and more importantly, the models that were employed for this investigation. Additionally, an overview of the dry bulk market is described and the specific factors that are unique in this shipping sector and might have an important role in the model as exogenous factors. The concluding chapter includes information regarding the results and the impact this study can have in the shipping market for the decision makers involved in the industry.
Λέξη κλειδί :Χρονολογικές σειρές
Οικονομετρία
Προβλέψεις
Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφάλματος
Χύδην ξηρά φορτία
Dry bulk
Time series
Baltic Dry Index (BDI)
Vector Error Correction Model (VECM)
Johansen cointegration
Διαθέσιμο από :2020-10-03 17:39:57
Ημερομηνία έκδοσης :01-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-03 17:39:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Efthymiou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf