ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα (δημόσια-ιδιωτικά)
Εναλλακτικός τίτλος :The right of access to documents (public-private)
Δημιουργός :Μαστροσταμάτης, Νικόλαος
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τρούλη, Εμμανουέλα (Εξεταστής)
Καρύδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8066
Περίληψη :Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα έχει απασχολήσει τον υπογράφοντα ιδιαίτερα από τον Οκτώβριο του 2010 με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων ως Προϊσταμένου Τμήματος στο Τμήμα Συμβολαιογραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μετέπειτα στο Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και στο Τμήμα Προμηθειών.Η επιλογή του θέματος αυτής της μονογραφίας έγινε με στόχο τη μελέτη του βαθμού εφαρμογής της αρχής της διαφάνειας στη δράση των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας και ειδικότερα της Δημόσιας Διοίκησης. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, συνδεόμενο στην εθνική και ενωσιακή έννομη τάξη, άπτεται και της δημοκρατικής αρχής, καθώς αποβλέπει στη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων.Σημαντική είναι η νομική διάσταση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 25-5-2018 και αποτελεί αφετηρία μιας ελπιδοφόρας προοπτικής ότι τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους θα έχουν την ευρύτερη δυνατή αναγνώριση.
The right of access to the documents has occupied the signatory especially since October 2010 on the occasion of assuming duties as Head of Department in the Notarial Department of the Ministry of Justice and later in the Department of Service of Prison Officers, Caregivers and Minors.The choice of the subject of this monograph was made with the aim of studying the degree of application of the principle of transparency in the action of the bodies of the executive power and in particular of the Public Administration. The right of access to documents, linked to the national and EU legal order, also applies to the democratic principle, as it aims to ensure the active participation of citizens in the administrative decision-making process.Important is the legal dimension of the General Regulation on Personal Data Protection (GDPR), which has entered into force uniformly in the European Union from 25-5-2018 and is the starting point of a hopeful perspective that personal data and their protection will have the widest possible recognition.
Λέξη κλειδί :Δημόσια έγγραφα
Ιδιωτικά έγγραφα
Δικαιώματα πρόσβασης
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
Public documents
Private documents
Access rights
General Data Protection Regulation (GDPR)
Διαθέσιμο από :2020-10-13 22:35:42
Ημερομηνία έκδοσης :10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-13 22:35:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mastrostamatis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf