ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bootstrap control charts
Εναλλακτικός τίτλος :Bootstrap διαγράμματα ελέγχου
Δημιουργός :Χασάπης-Πάσχος, Γεράσιμος
Chasapis-Paschos, Gerasimos
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωστάκη, Αναστασία (Εξεταστής)
Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41p.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8072
Περίληψη :Το bootstrap είναι μια τεχνική που εκμεταλλεύεται τη σημερινή υπολογιστική ισχύ προκειμένου να αντλήσει απαντήσεις σε πληθώρα διαφορετικών μη παραμετρικών προβλημάτων. Αρκετοί συγγραφείς έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν το bootstrap σε στατιστικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και κατ 'επέκταση σε διαγράμματα ποιοτικού ελέγχου.Σε αυτή τηνδιπλωματική εργασία, η προσομοίωση θα αποτελέσεικρίσιμο εργαλείο για τη δημιουργία δεδομένων και στη συνέχειαθα εφαρμόσουμε τα προτεινόμενα γραφήματα ελέγχου ποιότητας bootstrap. Παρέχουμε επίσης εκτενή αποτελέσματα προσομοίωσης και περιγραφή των εφαρμοζόμενων αλγορίθμων. Αυτά τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε τις διαδικασίες γραφήματος ελέγχου bootstrap, ενώ θα τις συγκρίνουμε με παραμετρικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται συχνά. Η βασική μέτρηση για τις αξιολογήσεις και τις συγκρίσεις μας θα είναι ο μέσος χρόνος εκτέλεσης ενώ το υπολογιστικό φορτίο άρεται από τη γλώσσα προγραμματισμού R
The bootstrap is a technique that takes advantage of today's computing power in order to derive distribution-free answers to a plethora of different problems. Several authors have considered to implement the bootstrap on statistical quality control processes and by extension on quality control charts. In this thesis, simulation will be a critical tool in order to generate data and afterwards implement our proposed bootstrap quality control charts. We also provide extensive simulation results anddescription of the implemented algorithms. Those results are going to assist us evaluate our bootstrap control chartsprocedures, while comparing them with often used parametric procedures. The key metric for our evaluations and comparisons will be the average run length and the computational burden will be lifted by the programming language R.
Λέξη κλειδί :Διαγράμματα ελέγχου
Υπολογιστική στατιστική
Ποιοτικός έλεγχος
Bootstrap
Control charts
Computational statistics
Quality control
Διαθέσιμο από :2020-10-20 15:07:17
Ημερομηνία έκδοσης :30-08-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-20 15:07:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chasapis-Paschos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf