ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγχρονες τάσεις στην αποθήκη-αποθήκευση και τη διαδικασία συλλογής παραγγελιών: μελέτη περίπτωσης καταστήματος ΙΚΕΑ
Εναλλακτικός τίτλος :Contemporary trends in warehousing and order picking process: the IKEA case study
Δημιουργός :Κρικέλα, Μαρία
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8099
Περίληψη :Ο 21ος αιώνας αντιπροσωπεύει την μετάβαση απο τα κλασσικά επιχειρηματικά μοντέλα σε μιανέα πραγματικότητα όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες και η ρομποτική διαδραματίζουν πρωταγωνιστικόρόλο. Η ταχύτατη ανάπτυξη του E-commerce, τα πολυκαναλικά μοντέλα επιχειρήσεων καθώς και οιπιέσεις των πελατών για παραδόσεις την επόμενη ή ακόμα και την ίδια ημέρα, ασκούν βαρύτατεςπιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενα αρκετά μεγάλο ποσοστό του βάρους αυτού επωμίζονται οιαποθήκες, ο εκσυγχρονισμός των οποίων φαντάζει πιο αναγκαίος απο ποτέ.Πολλές μελέτες έχουν διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια για τον μετασχηματισμό των αποθηκώνώστε να εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα. Οι μελέτες αυτές αφορούν τον σχεδιασμό μοντέλωναποθήκευσης, την επιλογή του κατάλληλου συστήματος αποθηκευτικών ραφιών και μηχανολογικούεξοπλισμού, αλλά και τον σχεδιασμό μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση- αυτοματοποίηση τηςδιαδικασίας συλλογής παραγγελιών. Κοινό σημείο όλων των παραπάνω είναι η κυριαρχία τεχνολογιώναιχμής και αυτοματισμών που στόχο έχουν την μείωση του λειτουργικού κόστους αλλά και τηνβελτιστοποίηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών.Η πρόσφατη παγκόσμια πανδημία του COVID-19 ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις νααναθεωρήσουν και να επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής τους αλυσίδας ώστε ναπαραμείνουν βιώσιμες. Αυτοματόματοποιημένες αποθήκες, αυτόματα μηχανήματα μεταφοράςφορτίων, συστήματα ελέχγου μέσω όρασης και φωνής είναι μερικές μόνο απο τις λύσεις που επιλέγουνπολλές επιχειρήσεις τόσο στο κλάδο του λιανικού εμπορίου όσο και στους υπόλοιπους κλάδους ωςεφόδια για την νεα αυτή πραγματικότητα
The 21rst century reflects the transition from a classical business module to a modern realitywhere digital technologies and robotics have a leading role. Rapid E-commerce growth, multi-channelbusiness modules and as well as customer’s demand for next or even same day delivery, puts a highpressure on the supply chain. A relatively large proportion of this burden is borne by warehouseswhose transformation seems more crucial than ever before.In the recent years, several studies have been carried out regarding warehouse transformationin order to meet new reality. These studies concentrate on the design of warehouse units, the selectionof appropriate racking system and mechanical equipment, as well as methodologies for optimizationautomation of order picking. A common element of all the above is the dominance of cutting-edgetechnologies and automations in operations aimed at lowering operating costs and maximizingcustomer efficiency.The pandemic of COVI-19 forced many businesses to accelerate supply chain transformationin order to stay viable. Fully automated warehouses, automated guided transportation systems, visionand voice controlling systems are just some of the many solution businesses of all sectors choose tophase this new reality.
Λέξη κλειδί :Αποθήκη
Αποθήκευση
Συλλογή παραγγελιών
Warehouse
Warehousing
Order picking
IKEA
Διαθέσιμο από :2020-10-30 11:04:04
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-30 11:04:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krikela_2020.pdf

Τύπος: application/pdf