ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεθοδολογία εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών courier: μελέτη περίπτωσης με χρήση AHP
Εναλλακτικός τίτλος :Outsourcing methodology of courier services: case study using AHP
Δημιουργός :Παλιεράκη, Στυλιανή-Ελένη
Συντελεστής :Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8104
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός ορθού μεθοδολογικού πλαισίου εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών μεταξύ παρόχων οδικών ταχυμεταφορών. Σε πρώτο επίπεδο, γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με το θεσμικό υπόβαθρο που πλαισιώνει το outsourcing οδικών ταχυμεταφορών, τη λειτουργικότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εν λόγω δικτύων μεταφοράς και τις στρατηγικές outsourcing. Αναλύονται, επίσης, οι κίνδυνοι αλλά και τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η ανάπτυξη ανάλογων συνεργατικών σχέσεων καθώς και οι σχετικοί δείκτες μέτρησης της απόδοσης. Σε δεύτερο επίπεδο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (AHP) και εξετάζεται η συμβολή της στην επίλυση πολυκριτηριακών προβλημάτων, ειδικότερα στον κλάδο των logistics. Στη συνέχεια, εκπονείται μελέτη περίπτωσης σε διεθνή εταιρεία ταχυμεταφορών που στοχεύει στην επιλογή κατάλληλου παρόχου 3PL. Για τη διεκπεραίωση της μελέτης εφαρμόζεται η μέθοδος AHP, ενώ για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιείται ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από ειδικούς (experts) της εταιρείας. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, αναδεικνύεται αφενός ο κατάλληλος για τη συγκεκριμένη εταιρεία πάροχος 3PL και αφετέρου η σχετική σημασία μεταξύ συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής κατάλληλου εξωτερικού συνεργάτη. Τέλος, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των αποτελεσμάτων της μελέτης περίπτωσης, προτείνεται ένα μεθοδολογικό μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης για την υπό μελέτη εταιρεία, καθώς επίσης και ορισμένες μελλοντικές κινήσεις ανάπτυξης της εταιρείας στο δίκτυο σχέσεων μεταξύ συνεργατών logistics.
This dissertation examines the possible factors of developing a pertinent methodological framework of outsourcing between courier service providers. On a first level, the analysis presents the current literature on the institutional background of courier outsourcing, the functionality and the quality of the provided services of the particular network, the general outsourcing strategies, while the risks, the advantages of collaborative relations and the relevant KPI’s are also pointed out. On a second level, the dissertation demonstrates the Analytic Hierarchy Process (AHP) and investigates its contribution to resolving multicriterial problems, particularly in the field of logistics. More specifically, the AHP method is applied in the case study of an international courier corporation, in order to opt for the most appropriate 3PL provider. In this context, a specially designed questionnaire was given to professional experts, whose answers were processed and analysed with the AHP method. After the examination of these data, the analysis proposes not only the most suitable 3PL provider for the company, but also indicates the relative importance between the comparative criteria themselves. Finally, through the review of the current literature and the data of the case study, this dissertation provides an effective model of outsourcing for the company under investigation, as also as certain propositions for future developments in the complex network of logistics partnerships of the company.
Λέξη κλειδί :Εξωτερική ανάθεση
Μέθοδος Αναλυτικής Ιεραρχικής Διεργασίας (AHP)
Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
Εξυπηρέτηση εφοδιαστικής αλυσίδας εκ τρίτων
Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης (KPI)
Outsourcing
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Courier services
Third Party Logistics (3PL)
Key Performance Indicators (KPIs)
Διαθέσιμο από :2020-11-01 19:17:08
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-11-01 19:17:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Palieraki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf