ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Nonlinear effects: growth rate of public debt and economic growth
Εναλλακτικός τίτλος :Μη γραμμικά φαινόμενα: ρυθμός αύξησης του δημοσίου χρέους και οικονομική ανάπτυξη
Δημιουργός :Ηλιάδη, Ελισάβετ
Iliadi, Elisavet
Συντελεστής :Χριστόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπίλιας, Ιωάννης (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8120
Περίληψη :Χρησιμοποιούμε δεδομένα για 38 χώρες, 19 αναπτυγμένες και 19 αναπτυσσόμενες, καλύπτοντας την περίοδο από το 1970 έως το 2017. Η οικονομετρική μέθοδος που εφαρμόζουμε για να βρούμε το threshold του χρέους είναι η παλινδρόμηση που πρότεινε ο Hansen (1999) . Η μεταβλητή threshold είναι ο ρυθμός αύξησης του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ, η ανεξάρτητη μεταβλητή που ποικίλλει ανάλογα με το threshold είναι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ. Επίσης, χρησιμοποιούμε ένα σύνολο μεταβλητών που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη δύο ζητήματα εκτίμησης που είναι η αντίστροφη αιτιότητα και η ενδογένεια. Γενικά, διαπιστώνουμε ότι όταν ο ρυθμός αύξησης του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ υπερβαίνει το 3% με 4%, τότε μια αύξηση 10 μονάδων στο λόγο του χρέους προς ΑΕΠ θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,2% . Κάτω από αυτό το όριο, το χρέος δεν φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη.
We use a balanced panel dataset which consists of 38 countries, 19 developed and 19 developing, covering the period from 1970 to 2017. The econometric method which we employ in order to find the debt threshold is the panel threshold regression proposed by Hansen (1999). The threshold variable is the growth rate of central government debt to GDP ratio, the region-varying variable is central government debt to GDP ratio and the dependent variable is real GDP growth. We, also, control for a number of variables that affect growth. Moreover, we account for two estimation issues which are reverse causality and endogeneity bias. We find that when the growth rate of debt to GDP ratio exceed 3% to 4%, then a 10 units increase in debt to GDP ratio will decrease economic growth by 0.2 percentage points. Below this threshold, the debt does not seem to affect growth.
Λέξη κλειδί :Δημόσιο χρέος
Οικονομική ανάπτυξη
Μη γραμμικότητα
Public debt
Economic growth
Debt threshold
Nonlinearity
Threshold regression
Διαθέσιμο από :2020-11-25 15:38:30
Ημερομηνία έκδοσης :20-11-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-11-25 15:38:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Iliadi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf