ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on Applied Microeconomics
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια στα Εφαρμοσμένα Μικροοικονομικά
Δημιουργός :Δήμας, Αθανάσιος
Dimas, Athanasios
Συντελεστής :Γκενάκος, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βέττας, Νικόλαος (Εξεταστής)
Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Εξεταστής)
Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Αντωνίου, Φάμπιο (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :156p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8133
Περίληψη :Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που αναλύουν την αγορά φρούτων και λαχανικών στην Αθήνα. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει πως η κατάργηση ρύθμισης markup στις τιμές χονδρικής και λιανικής επηρεάζει τις τιμές αυτές και ποιο είναι το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας των τιμών. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία “difference-in-difference” βρίσκουμε ότι η «φιλελευθεροποίηση» είχε ένα μόνιμο αποτέλεσμα στις τιμές: 5% πτώση των τιμών λιανικής, καθιστώντας την αγορά πιο ανταγωνιστική και αποτελεσματική. Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο εστιάζουν σε 14 προϊόντα και ερευνούν την υπόθεση “rockets and feathers”. Το μοντέλο NARDL χρησιμοποιείται που επιτρέπει ασυμμετρίες ταυτόχρονα στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο. Το κεφάλαιο 2 αναλύει πως αλλαγές στις τιμές χονδρικής αντανακλώνται στις τιμές λιανικής. Ως τιμή λιανικής λογίζεται ο μέσος όρος της του κάθε προϊόντος σε υπεραγορές και λαϊκές αγορές. Βρίσκω ότι για 8 από τα 14 προϊόντα οι αυξήσεις της τιμής χονδρικής περνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι μειώσεις στις λιανικές τιμές είτε βραχυχρόνια είτε μακροχρόνια. Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει διαφορά στη μετακύλιση των τιμών χονδρικής ανάμεσα στις υπεραγορές και τις λαϊκές αγορές. Όλες οι ασυμμετρίες στις υπεραγορές είναι θετικές, υποδεικνύοντας ότι οι αυξήσεις των τιμών χονδρικής επηρεάζουν περισσότερο από τις μειώσεις τις τιμές λιανικής. Ανέλπιστα, η ανάλυση των προϊόντων στις λαϊκές αγορές δείχνει αρνητικές ασυμμετρίες και συμμετρική μετακύλιση τιμών. Τέλος, το κεφάλαιο 4 μελετά τη χρήση του “pass-through” ως εργαλείο οικονομικής ανάλυσης στον προσδιορισμό των γεωγραφικών ορίων ανάμεσα σε αγορές λιανικής. Σαν παράδειγμα, χρησιμοποιείται η αγορά λιανικής που δραστηριοποιείται μέσα στην αγορά χονδρικής και η αγορά λιανικής έξω από αυτή. Η ανάλυση δείχνει ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο αγορές αναφορικά με το βαθμό μετακυλίσης των τιμών χονδρικής και το χρόνο που απαιτείται για το νέο επίπεδο ισορροπίας των τιμών λιανικής, υποδεικνύοντας ότι αυτές οι αγορές αποτελούν τελικά μια ενιαία αγορά.
This thesis consists of four chapters which concentrate on the fruit and vegetables market in Athens. The first chapter, examines how the repeal of a maximum wholesale and retail markup regulation affects prices and explores the short, medium, and long-run pricing equilibrium. Using a difference-in-difference framework, we find that deregulation has a permanent effect on prices: there is a 5% decrease in retail prices, rendering the market more competitive and efficient. The second and the third chapters focus on 14 products and examine the “rockets and feathers” hypothesis. The recently developed NARDL model which accounts for both short and long-run dynamics is adopted. Chapter 2 analyses how wholesale price changes are transmitted to retail prices. Retail prices correspond to the average price of supermarkets and street markets for each specific product. I find that for 8 out of the 14 products wholesale price increases are passed-through to a higher extent than wholesale price decreases either in the short or the long-run. In chapter 3, I examine the potential heterogeneous response in pass-through between supermarkets and street markets. All supermarket asymmetries test positive, pointing that wholesale price increases influence retail prices more than price decreases. Surprisingly, analysis of products at street markets yield negative asymmetries or symmetric pass-through. Finally, chapter 4 studies the use of pass-through as an economic tool to determine the geographic boundaries between retail markets. As an example, I use the retail market operating within the boundaries of the wholesale market and compare it to the retail market that lies outside the boundaries of the wholesale market. I find that markets tend to respond in the same way regarding the level of long-run pass-through and the speed of adjustment indicating that both markets can be seen as a single market.
Λέξη κλειδί :Ρύθμιση περιθωρίου τιμής
Συμπαιγνία
Μετακύλιση τιμών
Ασυμμετρία
Δομή αγοράς
Markup regulation
Collusion
Pass-through
Asymmetries
Market structure
Διαθέσιμο από :2020-12-02 21:47:18
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-02 21:47:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf