ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays in competition policy enforcement and its impact on economic performance
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού και τον αντίκτυπό της στην οικονομία
Δημιουργός :Μακρή, Γαλάτεια
Makri, Galateia
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Κυριαζίδου, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Γκενάκος, Χρήστος (Εξεταστής)
Βέττας, Νικόλαος (Εξεταστής)
Λουρή, Ελένη (Εξεταστής)
Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου (Εξεταστής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :126p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8142
Περίληψη :Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Ένα βασικό στοιχείο για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού από τις Αρχές Ανταγωνισμού (ΑΑ). Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντίκτυπος του ανταγωνισμού και της πολιτικής ανταγωνισμού σε διάφορες πτυχές της οικονομίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ωστόσο, η προσοχή δεν έχει στραφεί μόνο στον αντίκτυπο της πολιτικής ανταγωνισμού αλλά και στον βέλτιστο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των διαδικασιών εφαρμογής και λήψης αποφάσεων από τις ΑΑ. Η παρούσα διατριβή συμβάλλει σε αυτά τα ζητήματα, πρώτον, εξετάζοντας την επίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και, δεύτερον, μελετώντας την εξέλιξη της εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην Ευρώπη εστιάζοντας κυρίως στον ρόλο των οικονομικών. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζουμε την ποιότητα της πολιτικής ανταγωνισμού μέσω των Δεικτών Πολιτικής Ανταγωνισμού (ΔΠΑ) και μελετάμε την επίδραση των ΔΠΑ στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας τόσο για την Ελλάδα μεμονωμένα όσο και για ένα σύνολο δέκα χωρών της ΕΕ. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζουμε όλες τις κύριες μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις που επηρέασαν και τελικά άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια. Παρέχουμε επίσης μια λεπτομερή ποσοτική περιγραφή και αξιολόγηση της εξέλιξης της εφαρμογής στην Ευρώπη με τη χρήση μιας μοναδικής βάσης δεδομένων: όλες τις αποφάσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που ελήφθησαν από τη DGCOMP την περίοδο 1992-2016. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο συμβάλλει στην εμπειρική διερεύνηση του ρόλου των οικονομικών στην εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από τη ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ. Εντοπίζουμε τους κανόνες λήψης απόφασης που υιοθετήθηκαν για την αξιολόγηση διαφορετικών συμπεριφορών και την εξέλιξή τους και τους συγκρίνουμε με το θεωρητικά βέλτιστο επίπεδο, καταγράφοντας έτσι την ποιότητα της εφαρμογής. Επιπλέον, εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ των κανόνων λήψης απόφασης και της έκβασης της δικαστικής επανεξέτασης των προσβαλλόμενων αποφάσεων.
Effective competition is vital for an economy’s growth. A key element for effective competition is the effective enforcement of competition policy by Competition Authorities (CAs). In this context, the impact of competition and competition policy on various dimensions of economic performance has attracted significant academic interest. However, attention has not turned only on the impact of competition policy but also on the optimal design and assessment of the enforcement and decisional procedures by CAs. This dissertation contributes to these issues, firstly, by examining the effect of competition policy on Labor Productivity (LP) growth, and, secondly, by studying the evolution of antitrust enforcement in Europe focusing especially on the role of economics. In more detail, in the first chapter we capture the quality of competition policy by the Competition Policy Indices (CPIs), and we study the effect of the CPIs on LP growth both for Greece individually and also for a group of 10 EU countries. In the second chapter, we review all of the main reforms and developments that have influenced and eventually transformed the way in which antitrust has been enforced in Europe in the last 25 years. We also provide a detailed quantitative description and assessment of the evolution of enforcement in Europe with the use of a unique dataset: all antitrust decisions that were reached by DGCOMP in the period 1992-2016. Finally, the third chapter contributes to the empirical investigation of the role of economics in European Commission’s DG Competition antitrust enforcement. We identify the legal standards (LSs) adopted in assessing different conducts and their evolution and compare these to their theoretically optimal level, thus capturing the quality of enforcement. We also investigate the relationship between the LSs adopted and the outcome of the judicial review of the decisions appealed.
Λέξη κλειδί :Πολιτική ανταγωνισμού
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία/πολιτική
Εφαρμογή
Κανόνες λήψης απόφασης
Παραγωγικότητα της εργασίας
Competition policy
Antitrust
Enforcement
Legal standards
Labor productivity
Διαθέσιμο από :2020-10-29 17:18:53
Ημερομηνία έκδοσης :01-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-29 17:18:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makri_2020.pdf

Τύπος: application/pdf