ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The non-linear impact of debt on economic growth: the empirics
Εναλλακτικός τίτλος :Η μη-γραμμική επίδραση του χρέους στην οικονομική ανάπτυξη: εμπειρική προσέγγιση
Δημιουργός :Γκιόκα, Μαρία
Gioka, Maria
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Εξεταστής)
Καλυβίτης, Σαράντης (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8145
Περίληψη :Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται επισκόπηση ενός μέρους της εμπειρικής βιβλιογραφίας που αφορά την μη-γραμμική σχέση μεταξύ χρέους και οικονομικής ανάπτυξης καθώς και τα επίπεδα του χρέους στα οποία εντοπίζεται η μη-γραμμικότητα (όρια/thresholds).Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την χρηματοοικονομική κρίση, πολλοί ερευνητές εξέτασαν την πιθανότητα μη-γραμμικής επίδρασης του χρέους στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτές τις εμπειρικές μελέτες εντοπίστηκαν διάφορα επίπεδα χρέους τα οποία επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη με μη-γραμμικό τρόπο.Παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα, η μεθοδολογία, τα ερευνητικά μοντέλα, οι έλεγχοι ανθεκτικότητας και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών που δημοσιεύθηκαν την περίοδο 2010-2015. Επίσης, αναλύονται όλα τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα των ερευνών τους. Οι έρευνες οργανώνονται και παρουσιάζονται στην βάση διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων των ερευνών σε 4 κατηγορίες. Η αυτοσχέδια αυτή κατηγοριοποίηση θεωρείται ότι ακολουθεί μια λογική σειρά και επιτυγχάνει συνοχή.
This essay surveys part of the empirical literature dealing with the non-linear relationship between debt and growth and thresholds effects.In recent years, particularly after the financial crisis, many researchers studied the possibility of a non-linear relationship and threshold effects in the debt-growth relation and their empirical work has identified various thresholds.We present and analyze the data, methodology, model, robustness checks and results of the papers studying the non-linear debt-growth nexus published over the years 2010 to 2015. Their researches are subject to a number of conceptual and methodological issues that are also analysed. The papers are presented following a way that is considered a logical sequence which is based on the separation of the research’s results among 4 improvised categories. The categories regard the existence of the non-linear relationship and the existence and level of thresholds.
Λέξη κλειδί :Χρέος
Οικονομική ανάπτυξη
Σχέση χρέους-οικονομικής ανάπτυξης
Μη-γραμμικότητα
Όρια
Debt
Economic growth
Debt-growth relationship
Non-linearity
Threshold effects
Διαθέσιμο από :2020-12-08 16:33:21
Ημερομηνία έκδοσης :01-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-08 16:33:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gioka_2020.pdf

Τύπος: application/pdf