ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Capital structure determinants: an overview on listed tanker shipping companies
Εναλλακτικός τίτλος :Δομή κεφαλαίων: ανασκόπηση στις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες δεξαμενόπλοιων
Δημιουργός :Καραουλάνη, Γεωργία
Karaoulani, Georgia
Κουτσοποδιώτη, Ελευθερία
Koutsopodioti, Eleftheria
Συντελεστής :Αγοράκη, Μαρία-Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8188
Περίληψη :Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στους μεθόδους χρηματοδότησης των επενδύσεων των ναυτιλιακών εταιριών δεξαμενόπλοιων. Οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησεις χωρίζονται σε εσωτερική χρηματοδότηση και εξωτερική. Σχετικά με την εσωτερική χρηματοδότηση, χρησιμοποιούνται είτε τα αποτελέσματα εις νέο είτε τα χρηματικά διαθέσιμα, ενώ όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση, εκδίδονται τίτλοι χρέους ή μετοχών. Προκειμένου η κάθε εταιρία να αποφασίσει τη στρατηγική χρηματοδότητησης, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες που θα καθορίσουν το ποσοστό του χρέους. Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτουν θεωρίες δομής κεφαλαίων που βασίζονται στα χαρακτηριστικά των εταιριών και προκύπτει ότι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα μόχλευσης είναι εκτός από το μέγεθος της εταιρίας, η κερδοφορία της και η αξία των παγίων της. Το βασικό αντικείμενο της μελέτης είναι να εξεταστεί το βέλτιστο επίπεδο μόχλευσης, στο οποίο θα πρέπει να στοχεύουν οι εταιρίες αυτού του κλάδου, βασισμένες σε αυτούς τους κύριους παράγοντες. Κατά την έρευνα, λήφθηκαν υπόψη δεδομένα από 45 ναυτιλιακές εταιρίες δεξαμενόπλοιων, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα μεταξύ 2006 και 2019. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι το μέγεθος της εταιρίας, η κερδοφορία της, η αξία των παγίων της, αλλά και τα επίπεδα ρευστότητας επηρεάζουν την κεφαλαιακή δομή. Πιο συγκεκριμένα, η κερδοφορία και η ρευστότητα έχουν αρνητική επίδραση στα επίπεδα μόχλευσης, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες έχουν θετικό αντίκτυπο.
This present dissertation is focusing on the methods of financing the investments of tanker companies. The alternative ways of financing investment activities are either by internal or external funding. Regarding the internal ways of funding, it is assumed the use of retained earnings or available cash and deposits, while for the external ways, the issuance of either equity or debt. In the case of equity, firms create public offerings and use the financial markets. In the case of debt, firms turn to bank-lending activities. In order for a firm to choose its funding strategy, there should be taken into account various determinants and the influence that they have on debt and equity. For this, there have been established capital structure theories, analyzing in depth the effects on debt and equity, based on specific firm characteristics and the capital structure determinants. The major theories that have been developed are the trade-off theory and the pecking order theory, both focusing on the leverage ratio and the determinants that mainly affect it, which are the size of the firms, profitability and tangibility of assets. The main objective of this study is to examine the optimal leverage ratio that tanker shipping companies should target, based on these determinants. For this to be achieved, there have been conducted a research, which includes 45 listed shipping companies, which own a fleet of tanker vessels, from 2006 to 2019, associating the effect that these determinants have on leverage. The results of this research show that the size, the profitability, the tangibility, and the liquidity of a firm, indeed affect the leverage ratio. Specifically, the firm size and the tangibility have a positive relation with leverage, while the profitability and the liquidity of a firm have a negative impact on leverage.
Λέξη κλειδί :Μέθοδοι χρηματοδότησης
Δομή κεφαλαίων
Μόχλευση
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Financing methods
Capital structure
Leverage
Profitability
Liquidity
Διαθέσιμο από :2020-10-30 20:41:11
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-30 20:41:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karaoulani_Koutsopodioti_2020.pdf

Τύπος: application/pdf