ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Dealing with challenges stemming from multinational crew complements
Δημιουργός :Mavrommati, Elli
Μαυρομμάτη, Έλλη
Tsouroufli, Ioanna
Τσουρουφλή, Ιωάννα
Συντελεστής :Panayides, Photis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8207
Περίληψη :The existence of multinational crews on board a ship is a phenomenon that becomes more and more frequent over the years. Multinational crews are mainly chosen due to economic reasons as well as regulations posed by the flags of registry, and their management is a challenging process for the shipping industry. This study investigates and analyzes the reasons leading to various problems stemming from different coexisting nationalities on board a ship and proposes solutions with the main objective of maximizing the efficiency of both the seafarers and the ship. The overriding concern that this dissertation introduces and aims to investigate is the existence of an optimal crew complement in terms of nationalities. This inquiry is accompanied by topics including the criteria by which this complement is formed, or the selection of an effective ratio of seafarers of different nationalities, in order to avoid implications, conflicts and acts of discrimination. In order to answer the research questions, as well as give the dissertation a more credible character, experienced employees of four different shipping companies were called to answer various questions included in an open ended interview. By analysing the extracted answers, it was discovered that Greek shipping companies are able to name an optimal crew complement. Additionally, advantages can stem from the existence of a multinational crew, which is at times preferred from a crew consisted of one nationality. To draw a conclusion, what actually is of great importance is the proper management of multicultural crews and the selection of seafarers while taking into account their personality.
Η ύπαρξη πολυεθνικών πληρωμάτων σε ένα πλοίο είναι ένα φαινόμενο που γίνεται όλο και πιο συχνό με τα χρόνια. Τα πολυεθνικά πληρώματα επιλέγονται κυρίως για οικονομικούς λόγους καθώς και λόγω κανονισμών που τίθενται από τις σημαίες νηολόγησης και η διαχείρισή τους είναι μια πρόκληση για τη ναυτιλία. Μέσω αυτής της μελέτης διερευνώνται και αναλύονται οι λόγοι που οδηγούν σε διάφορα προβλήματα που πηγάζουν από τις διαφορετικές συνυπάρχουσες εθνικότητες σε ένα πλοίο και προτείνονται λύσεις με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τόσο των ναυτικών όσο και του πλοίου. Το πρωταρχικό ερώτημα που αυτή η διατριβή σκοπεύει να διερευνήσει είναι η ύπαρξη ενός βέλτιστου συνδυασμού πληρώματων όσον αφορά τις εθνικότητες. Αυτή η έρευνα συνοδεύεται και από άλλα ερωτήματα που περιλαμβάνουν τα κριτήρια με τα οποία διαμορφώνεται αυτός ο συνδυασμός και την επιλογή μιας αναλογίας ναυτικών διαφορετικών εθνικοτήτων, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις και διακρίσεις. Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα της έρευνας, καθώς και να δοθεί στη διατριβή ένας πιο αξιόπιστος χαρακτήρας, έμπειροι υπάλληλοι τεσσάρων διαφορετικών ναυτιλιακών εταιρειών κλήθηκαν να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις που αποτελούν μέρος μιας συνέντευξης. Αναλύοντας τις απαντήσεις, έγινε γνωστό ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να ονομάσουν ένα βέλτιστο συνδυασμό πληρωμάτων. Επιπλέον, πολλά πλεονεκτήματα μπορούν να προέλθουν από την ύπαρξη ενός πολυεθνικού πληρώματος, το οποίο κατά καιρούς προτιμάται από ένα πλήρωμα αποτελούμενο μόνο από μία εθνικότητα. Συμπερασματικά, αυτό που πραγματικά έχει μεγάλη σημασία είναι η σωστή διαχείριση των πολυπολιτισμικών πληρωμάτων και η επιλογή των ναυτικών λαμβάνοντας υπόψη και την προσωπικότητά τους.
Λέξη κλειδί :Crews
Multinational communication
Culture
Πληρώματα
Πολυεθνική επικοινωνία
Κουλτούρα
Διαθέσιμο από :2020-12-30 13:55:06
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-12-30 13:55:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mavrommati_Tsouroufli_2020.pdf

Τύπος: application/pdf