ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Behavior and performance of IoT cloud automation platforms
Εναλλακτικός τίτλος :Συμπεριφορά και απόδοση πλατφορμών νέφους για την αυτοµατοποίηση ενεργειών στο ∆ιαδίϰτυο των Πραγµάτων
Δημιουργός :Faltaka, Evgenia
Φαλτάκα, Ευγενία
Συντελεστής :Siris, Vasilios A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Polyzos, George (Εξεταστής)
Xylomenos, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8216
Περίληψη :IoT Cloud Automation platforms are becoming increasingly ubiquitous. They allow users to process collected data according to their needs and then automatically execute appropriate actions. We study two types of these platforms: Trigger-Action platforms and Data Analytics platforms. We study the ecosystem of IFTTT, which belongs in the Trigger-Action platforms category, and Thing Speak, which belongs in the Data Analytics category. Our experiments investigate the latency from the moment a sensor sends the data it collects to the moment the resulting action is executed, in two different scenarios: when the automation logic is implemented at the sensor and when the automation logic is implemented at the platform. We discuss problems these latencies may cause to delay-intolerant applications. Finally, we suggest improvements for the data handling and trigger mechanisms of these platforms.
Οι πλατφόρμες νέφους για την αυτοματοποίηση ενεργειών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – ΙοΤ) γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένες, καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να επεξεργάζονται δεδομένα που έχουν συλλέξει από διάφορες πηγές σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να εκτελούν ενέργειες αυτοματοποιημένα. Μελετούμε δύο είδη πλατφορμών: τις πλατφόρμες Εκτέλεσης Ενεργειών (Trigger- Action) και τις πλατφόρμες Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics). Ειδικότερα, εξετάζουμε το περιβάλλον του IFTTT, το οποίο εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία, καθώς και την πλατφόρμα ThingSpeak, που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Τα πειράματά μας έχουν στόχο τη μέτρηση της καθυστέρησης που εισάγουν οι πλατφόρμες. Τα πειράματα περιλαμβάνουν δύο σενάρια. Στο πρώτο σενάριο η ‘λογική’ υλοποιείται στον αισθητήρα, ενώ στο δεύτερο σενάριο η ‘λογική’ εφαρμόζεται στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση που η ‘λογική’ εφαρμόζεται στην πλατφόρμα, κάνουμε κάποια επιπλέον πειράματα χρησιμοποιώντας εργαλεία που προσφέρει το ThingSpeak, ώστε να ερευνήσουμε τόσο τις περαιτέρω δυνατότητες που προσφέρουν τέτοιου είδους πλατφόρμες, όσο και τη συμπεριφορά των δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, συζητούμε προβλήματα που μπορεί να προκληθούν λόγω των ανωτέρω καθυστερήσεων σε εφαρμογές που έχουν αυστηρές απαιτήσεις καθυστέρησης. Τέλος, προτείνουμε βελτιώσεις των μηχανισμών διαχείρισης πληροφορίας και εκτέλεσης ενεργειών στις εν λόγω πλατφόρμες.
Λέξη κλειδί :Performance
Internet of Things
Automation platforms
Cloud
Latency
Aπόδοση
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Πλατφόρμες αυτοματοποίησης
Καθυστέρηση
Νέφος
Διαθέσιμο από :2021-01-07 14:48:59
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-07 14:48:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Faltaka_2020.pdf

Τύπος: application/pdf