ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Relationship between oil prices and tankers
Εναλλακτικός τίτλος :Σχέση μεταξύ τιμής πετρελαίου και ναύλων δεξαμενόπλοιων
Δημιουργός :Goranitis, Ioannis
Γορανίτης, Ιωάννης
Karathanasi, Theano
Καραθανάση, Θεανώ
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8218
Περίληψη :The objective of this study is to define how tanker freight rates are related with oil prices. It is an undeniable fact that oil plays a dominant role and has a strong relationship with tanker shipping freight rates. To begin with, oil as a transported commodity, affects tanker freight rates to a great extent. Simultaneously, crude oil as a major component of bunkers, explains why bunker price is highly related to the oil price. Bunker costs account for the largest proportion of the voyage costs in shipping, and consenquently the link between oil prices and tanker freight rates is of paramount importance. However, freight rates and oil prices are determined by their own demand and supply dynamics. Thus, in order to identify their relationship, in our thesis we used a methodology called “the two stages regression”, with which we initially disentangled the factors that may affect an oil price change and thereafter by incorporating oil demand and supply adjusted factors to our models we attempted to investigate the impact of an oil price shock on the freight rates of each tanker vessel’s class. Finally, we compared this method with the one that oil prices, instead of adjusted oil factors, are used as regressors in the models.
Ο στόχος αυτής τη διπλωματικής είναι ο προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και των ναύλων των δεξαμενόπλοιων. Αναμφισβήτητα, η τιμή του πετρελαίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και συνδέεται με τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων. Από τη μια πλευρά, το πετρέλαιο, ως μεταφερόμενο αγαθό, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τιμή των ναύλων. Ταυτόχρονα, αποτελεί σημαντικό μέρος των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα δεξαμενόπλοια. Τα καύσιμα με τη σειρά τους ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα κόστη του ταξιδιού. Για τους παραπάνω λόγους, ο καθορισμός της εν λόγω σχέσης, έχει σπουδαία αξία. Ωστόσο, τόσο τα ναύλα όσο και οι τιμές του πετρελαίου, προσδιορίζονται από διαφορετικές παραμέτρους προσφοράς και ζήτησης. Συνεπώς, προκειμένου να καθορίσουμε την μεταξύ τους σχέση, χρησιμοποιήσαμε μια μεθοδολογία δύο σταδίων παλινδρομήσεων. Στο πρώτο στάδιο, ξεχωρίσαμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου απομονώνοντας τα κατάλοιπα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτά τα κατάλοιπα ως ανεξάρτητες μεταβλητές στο δεύτερο στάδιο παλινδρομήσεων προσπαθήσαμε να καταλήξουμε στο πως ένα σοκ στην τιμή του πετρελαίου επιδρά στα ναύλα των δεξαμενόπλοιων. Τέλος, συγκρίναμε αυτή τη μέθοδο, μια εκείνη κατά την οποία, οι τιμές του πετρελαίου περιλαμβάνονται στο μοντέλο αυτούσιες ως ανεξάρτητες μεταβλητές.
Λέξη κλειδί :Shipping
Tankers
Freight rates
Oil prices
Residuals
Ναυτιλία
Ναύλα
Δεξαμενόπλοια
Τιμή πετρελαίου
Κατάλοιπα
Διαθέσιμο από :2021-01-06 18:51:41
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-06 18:51:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Goranitis_Karathanasi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf