ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An empirical analysis of the determinants of stock returns of the shipping companies listed in the US
Δημιουργός :Kotopoulos, Andreas
Spiropoulos, Anastasios
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitris A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8225
Περίληψη :We believe strongly and firmly that the determinants of the shipping stocks of the shipping industry must be examined thoroughly, because they play a major role in the decision-making process for all new potential investors and general market participants. In our thesis, we attempt to examine some of these determinants to determine if they influence and affect the shipping stocks of the shipping companies, that are listed in the US. More specifically, in the first part of the thesis we make a brief introduction of the importance of the shipping sector and how essential is the performance of the stock returns for the shipping companies, that are listed in the United States stock markets. Next, we present the methodology that we use in order to tackle the limitations that emanate from the literature review. Finally, we apply different statistic and econometric models to our sample, in order to examine the explanatory power of our selected independent variables towards the dependent variable, which is the stock returns of the shipping companies.
Θεωρούμε ότι οι καθοριστικοί παράγοντες των ναυτιλιακών μετοχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά, διότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για όλους τους νέους πιθανούς επενδυτές και τους γενικούς συμμετέχοντες στις χρηματιστηριακές αγορές. Στη διπλωματική μας εργασία, προσπαθούμε να ερευνήσουμε και να εξετάσουμε μερικούς από αυτούς τους καθοριστικούς παράγοντες για να προσδιορίσουμε εάν επηρεάζουν τις ναυτιλιακές μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγμένες στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της διπλωματικής, κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για την σημασία του ναυτιλιακού τομέα και το πόσο ουσιαστική είναι η απόδοση των μετοχών για τις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στις χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση των περιορισμών που προκύπτουν από την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τέλος, εφαρμόζουμε διάφορα στατιστικά και οικονομετρικά μοντέλα στο δείγμα μας, προκειμένου να εξετάσουμε την επεξηγηματική ισχύ των επιλεγμένων ανεξάρτητων μεταβλητών μας προς την εξαρτημένη μεταβλητή, που είναι οι αποδόσεις των μετοχών των ναυτιλιακών εταιρειών.
Λέξη κλειδί :Stock returns
Shipping industry
Panel analysis
USA
Διαθέσιμο από :2021-01-13 22:02:40
Ημερομηνία έκδοσης :11/26/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-13 22:02:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kotopoulos_Spiropoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf