ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πώς η ηθική κουλτούρα σε μια ελεγκτική εταιρεία επηρεάζει την αντικειμενικότητα του ορκωτού ελεγκτή
Εναλλακτικός τίτλος :How ethical culture in audit firms influences auditor
Δημιουργός :Νοομένε-Χαμίντα, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Βλησμάς, Ορέστης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8242
Περίληψη :Οι επαγγελματίες ελεγκτές αντιμετωπίζουν μία σειρά ηθικών ζητημάτων, ανεξάρτητα όμως από τις επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχουν, η κρίση τους θα πρέπει να παραμείνει αντικειμενική, να μπορούν να διατηρούν την ακεραιότητά τους και να μην εξαρτώνται από την γνώμη ή την συμπεριφορά άλλων. Η προτεινόμενη αιτία περιορισμένης αντικειμενικότητας του ελεγκτή επικεντρώθηκε στην βιβλιογραφία στα οικονομικά κίνητρα των ελεγκτών και στη θητεία του ελέγχου. Η πρόσφατη έρευνα αμφισβήτησε αυτές τις παραδοχές και την αποτελεσματικότητα της εναλλαγής των ελεγκτών για την εξουδετέρωση των απειλών βραχυπρόθεσμης απασχόλησης στην αντικειμενικότητα του ελεγκτή. Οι ελεγκτικές εταιρείες και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υιοθετήσουν μεθόδους για την ενίσχυση της αντικειμενικότητας του ελεγκτή που είναι καθοριστικές σε διάφορες σχέσεις ελεγκτή - πελάτη. Αυτή η μελέτη εξετάζει εάν η ηθική κουλτούρα της ελεγκτικής εταιρείας σχετίζεται θετικά με την αντικειμενικότητα του ελεγκτή. Με βάση τις απαντήσεις 38 ελεγκτών, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ελεγκτές είναι πιο πιθανό να κάνουν αντικειμενικές κρίσεις σε ηθικές κουλτούρες που χαρακτηρίζονται από σχέσεις ελεγκτή-πελάτη, η οποία είναι πιο έντονη όταν είναι πιο χαμηλή η επαγγελματική τους θέση. Συμπερασματικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ελεγκτές σε ελεγκτικές εταιρίες με ισχυρή ηθική κουλτούρα είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν την αντικειμενικότητα του ελεγκτή από ότι οι ελεγκτές με λιγότερο υποστηρικτικές κουλτούρες. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ελεγκτικές εταιρίες πρέπει να προωθήσουν μια ισχυρή ηθική νοοτροπία για να μειώσουν τον κίνδυνο περιορισμένης κρίσης του ελεγκτή.
Professional auditors face a number of ethical issues, but regardless of the professional services they provide, their judgment should remain objective, be able to maintain their integrity and not depend on the opinion or behavior of others. The suggested cause of constrained auditor objectivity in literature has been centred on auditors' financial incentives and on auditors' tenure. Recent research has challenged those assumptions and questioned the effectiveness of auditor rotation to neutralize short-tenure threats to auditors' objectivity. Audit firms and regulators need to adopt methods to enhance auditor objectivity that are crucial in various auditor-client relationships. This study examines whether ethical culture in audit firms is positively related to auditors objectivity. Based on the responses of 38 auditors, the findings indicate that auditors are more likely to make objective judgments in ethical cultures characterized by auditor-client relationships, which are more pronounce when their professional position is lower. In conclusion, evidence indicates that auditors in audit firms with a strong ethical culture are more likely to maintain auditor objectivity than are auditors in less supportive cultures. This suggests that audit firms should promote a strong ethical culture to reduce the risk of constrained auditor judgment.
Λέξη κλειδί :Αντικειμενικότητα ορκωτού ελεγκτή
Ηθική κουλτούρα
Ελεγκτική εταιρεία
Auditor objectivity
Ethical culture
Audit firm
Διαθέσιμο από :2021-01-20 19:32:22
Ημερομηνία έκδοσης :01/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-20 19:32:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Noomene-Chaminta_2020_final.pdf

Τύπος: application/pdf