ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A socioeconomic inquiry into the German reunification
Εναλλακτικός τίτλος :Μια κοινωνικοοικονομική έρευνα στην γερμανική επανένωση
Δημιουργός :Panagiotidis, Stylianos
Παναγιωτίδης, Στυλιανός
Συντελεστής :Pagoulatos, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Blavoukos, Spyros (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8244
Περίληψη :This dissertation explores the causes, the terms, and the consequences of the German reunification, that took place 30 years ago. The introduction, as well as the first chapter underline the history and the economic situation of the two German states, presenting the strengths and weaknesses of each economic system up to 1989. The main body consists of the analysis of the “Monetary, Economic and Social union between the Federal Republic of Germany and GDR”, which is divided into separate unions, such as the political, economic, monetary and social union. The political and monetary union is based on three frameworks, whilst the economic and the social consist of three economic levels. The main purpose of this thesis is to understand one of the most important events in the second half of the 20th century, as well as to showcase the partial failures of the reunification, something that was either overlooked or deliberately ignored, since the historic event had overshadowed the economic consequences. The balance between the significance of the reunification and the sacrifices made due to economic mismanagement is still controversial, with both sides asking themselves the same question: Was it all worth it? In other words, at what cost the two economies and societies converged? Have they converged fully, slightly, or none at all?
Αυτή η διατριβή διερευνά τα αίτια, τους όρους και τις συνέπειες της γερμανικής επανένωσης, που διαδραματίστηκε πριν από 30 χρόνια. Η εισαγωγή, καθώς και το πρώτο κεφάλαιο υπογραμμίζουν την ιστορία και την οικονομική κατάσταση των δύο γερμανικών κρατών, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε οικονομικού συστήματος έως το 1989. Το κύριο σώμα αποτελείται από την ανάλυση της παρακάτω συνθήκης «Νομισματική, Οικονομική και Κοινωνική ένωση μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της ΛΔΓ», η οποία περαιτέρω χωρίζεται σε ξεχωριστές ενώσεις, όπως η πολιτική, οικονομική, νομισματική και κοινωνική ένωση. Η πολιτική και νομισματική ένωση βασίζεται σε τρία πλαίσια, ενώ η οικονομική και η κοινωνική συνίστανται σε τρία οικονομικά επίπεδα. Ο κύριος σκοπός αυτής της διατριβής είναι να κατανοήσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, καθώς και να δείξει τις μερικές αποτυχίες της επανένωσης, που είτε παραβλήθηκαν είτε σκόπιμα αγνοήθηκαν, αφού το ιστορικό γεγονός επισκίασε τις οικονομικές συνέπειες. Η ισορροπία μεταξύ της σημασίας της επανένωσης και των θυσιών που οφείλονται στην οικονομική κακοδιαχείριση εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη, με αμφότερες τις πλευρές να θέτουν στον εαυτό τους την ίδια ερώτηση: Άξιζε τον κόπο; Με άλλα λόγια, με ποιο κόστος συγκλίνουν οι δύο οικονομίες και κοινωνίες; Έχουν συγκλίνει πλήρως, εν μέρει ή καθόλου;
Λέξη κλειδί :German reunification
Fall of Berlin Wall
Economic convergence
Inequality
Economic reforms
Γερμανική επανένωση
Πτώση του τείχους του Βερολίνου
Οικονομική σύγκλιση
Ανισότητα
Οικονομικές μεταρρυθμίσεις
Διαθέσιμο από :2021-01-18 16:05:08
Ημερομηνία έκδοσης :12/02/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-18 16:05:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotidis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf