ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on the forward premium bias
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια πάνω στη μεροληψία του προθεσμιακού ασφαλίστρου
Δημιουργός :Elias, Nikolaos A.
Ηλίας, Νικόλαος
Συντελεστής :Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Arvanitis, Stylianos (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Part of the research presented in this thesis was funded by the operational program "HumanResources Development, Education and Lifelong Learning" co - financed by the European Union(European Social Fund) and Greek national funds.
Φυσική περιγραφή :122p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8257
Περίληψη :The objective of this thesis is to provide new insights into the explanation of the forward premium puzzle (or anomaly), and our ability in forecasting exchange rate changes. After a brief review of the covered, uncovered interest rate parity (CIRP,UIRP) and some of the most popular explanations of the forward premium puzzle, the thesis presents three essays in order to shed light on the forward rate anomaly.The thesis provides a number of useful results for academics and practitioners. First, it shows that a regression model of interest rate differentials across countries, which is adjusted for the exchange rate risk premium effect, can reasonably forecast future exchange rate changes. Second, it demonstrates that the forward premium, embodied in the interest rates differential, can consistently explain most of the bias of the interest rates and holding-period returns differentials between home and foreign bonds to predict future changes in the exchange rate. Third, it shows that the currency carry trade strategy, taking positions in higher-yielding currencies by funding them by lower-interest rates currencies, can explain consistently the forward premium bias, only if the interest rates differential is positive, and it is associated with a carry-trade position in the US dollar.
O στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να παράσχει νέες πληροφορίες για την εξήγηση του παζλ του προθεσμιακού ασφαλίστρου (forward premium puzzle), και την ικανότητά μας στην πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση της καλυμμένης, ακάλυπτης ισοτιμίας επιτοκίου (CIRP, UIRP) και μερικές από τις πιο δημοφιλείς εξηγήσεις του παζλ του προθεσμιακού ασφαλίστρου, η διατριβή παρουσιάζει τρία δοκίμια για να ρίξει φως στο παραπάνω παζλ.Η διατριβή παρέχει πολλά χρήσιμα αποτελέσματα για ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Πρώτον, δείχνει ότι ένα μοντέλο παλινδρόμησης της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ της εγχώριας και της ξένης χώρας, το οποίο προσαρμόζεται για την επίδραση του ασφαλίστρου κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας, μπορεί εύλογα να προβλέψει τις μελλοντικές μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.Δεύτερον, αποδεικνύει ότι το προθεσμιακό ασφάλιστρο, που ενσωματώνεται στη διαφορά των επιτοκίων, μπορεί με συνέπεια να εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της μεροληψίας της διαφοράς των επιτοκίων και της απόδοσης χρονικής περιόδου για την πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών στη συναλλαγματική ισοτιμία.Τρίτον, δείχνει ότι η στρατηγική μεταφοράς συναλλάγματος (currency carry trade strategy), που περιλαμβάνει το δανεισμό σε νόμισμα με χαμηλό επιτόκιο προκειμένου να αγοραστεί ένα νόμισμα με υψηλό επιτόκιο, μπορεί να εξηγήσει με συνέπεια το παζλ του προθεσμιακού ασφαλίστρου, μόνο όταν η διαφορά των επιτοκίων είναι θετική, και άρα συνδέεται με στρατηγική μεταφοράς συναλλάγματος σε δολάρια Αμερικής.
Λέξη κλειδί :Forward premium puzzle
Term structure of interest
Holding-period returns
Forecasting
Παζλ του προθεσμιακού ασφαλίστρου
Καμπύλη απόδοσης των επιτοκίων
Απόδοση χρονικής περιόδου
Πρόβλεψη
Διαθέσιμο από :2023-01-21
Ημερομηνία έκδοσης :01/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-21 12:02:25
Δικαιώματα χρήσης :Two-year restricted access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Elias_2020.pdf

Τύπος: application/pdf