ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομικά εργαλεία - μια εμπειρική προσέγγιση στην εφαρμογή τους από τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες
Εναλλακτικός τίτλος :Financial instruments - an empirical approach to their implementation by Greek listed companies
Δημιουργός :Ουζούνογλου, Αναστασία - Μαρία
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8296
Περίληψη :Η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων διενεργείται πλέον με βάση τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, σε αντικατάσταση του ΔΛΠ 39, τα οποίο επέφερε δραστική αύξηση των προβλέψεων των επιχειρήσεων, προκαλώντας τελικά μείωση των ιδίων κεφαλαίων τους. Τα ανωτέρω εξετάζονται για ένα δείγμα 50 ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, όπου βάσει στατιστικής ανάλυσης που διενεργείται, διαπιστώνεται ότι η μεταβολή στα οικονομικά μεγέθη λόγω υιοθέτησης του νέου προτύπου δεν είναι στατιστικά σημαντική και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται ουσιωδώς η αποδοτικότητά τους.
The classification and measurement of financial instruments is now carried out in accordance with the provisions of IFRS 9, in replacement of IAS 39, which resulted in a drastic increase in business forecasts, eventually causing a reduction in their own funds. The above are examined for a sample of 50 Greek listed companies, where based on a statistical analysis performed, it is found that the change in financial figures due to the new standard is not statistically significant and therefore does not significantly affect their profitability.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικά εργαλεία
ΔΠΧΑ 9
ΔΛΠ 39
ΔΛΠ 32
ΔΠΧΑ 7
Financial instruments
IFRS 9
IAS 39
IAS 32
IFRS 7
Διαθέσιμο από :2021-01-27 14:51:17
Ημερομηνία έκδοσης :12/31/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-27 14:51:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ouzounoglou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf