ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιράν: το πυρηνικό ζήτημα, οι διαπραγματεύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών
Εναλλακτικός τίτλος :Iran: the nuclear issue, the negotiations and the European Union as an International Actor
Δημιουργός :Σκαρλά, Φωτεινή
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καλυβίτης, Σαράντης (Εξεταστής)
skalyvitis@aueb.gr (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8297
Περίληψη :Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγιστεί η βιβλιογραφία που καταπιάνεται με τον ορισμό της ΕΕ ως διεθνή δρώντα, καθώς επίσης και να αναλυθούν πιο εξειδικευμένοι όροι, όπως ο όρος «διεθνής διπλωματικός δρών» ή «διεθνής δρών στον τομέα της ασφάλειας». Γίνεται καταγραφή των πιο γνωστών κριτηρίων που έχουν συντεθεί για την προσέγγιση του όρου αυτού από αρκετούς ακαδημαϊκούς, ενώ παρουσιάζονται ακόμη και κάποιες πιο σύγχρονες προσεγγίσεις. Εν συνεχεία ακολουθεί η ιστορική καταγραφή των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα από το 2003 ως και το 2015 μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν αναφορικά με το «ιρανικό ζήτημα» που αφορούσε την πυρηνική ενέργεια του Ιράν και απασχόλησε σημαντικά την διεθνή κοινότητα. Η ιστορική καταγραφή των διαπραγματεύσεων γίνεται με σκοπό να αποτελέσει μια μελέτη περίπτωσης, όπου βάσει επιλεγμένων κριτηρίων «φωτίζεται» η δράση της ΕΕ επί του ιρανικού ζητήματος. Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για την μελέτη αυτή έχουν συνθέσει οι Jupille και Caporaso. Τέλος, αφού εξαχθούν συμπεράσματα μέσω της μελέτης αυτής, αντί επιλόγου γίνεται προσπάθεια να συσταθεί μια νέα σύνθεση κριτηρίων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να χαρακτηριστεί η ΕΕ ένας διπλωματικός δρών.
This master's dissertation is an endeavour of approaching the bibliography that studies the role of the EU as an international actor, as well as analysing more complex definitions such as the "international diplomatic actor" or the "international security actor". The most known criteria of actorness of several academics are being outlined as well as some more modern approaches. Thereinafter, there is the delineation of the negotiations that took place between the EU and Iran since 2003 to 2015, regarding Iran's nuclear program, also worldwide known as the "Iranian issue". This historical recording of the Iranian issue is about to be utilized as a case study to shed light on the actorness of the EU, based on the criteria of actorness that Jupille and Caporaso have composed. Following the findings of that research, an effort of creating a potential new set of actorness criteria in order for the EU to be considered as a diplomatic actor takes place instead of an epilogue.
Λέξη κλειδί :Ιράν
Διαπραγματεύσεις
Πυρηνική ενέργεια
Ιρανικό ζήτημα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Iran
Nuclear energy
Ngotiations
European Union
Iranian issue
Διαθέσιμο από :2021-01-29 12:28:38
Ημερομηνία έκδοσης :12/14/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-29 12:28:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skarla_2020.pdf

Τύπος: application/pdf