ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Brexit και οι επιπτώσεις του στο χρηματιστήριο
Εναλλακτικός τίτλος :Βrexit and the impacts on stock exchange
Δημιουργός :Καρέλης, Νικόλαος
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8301
Περίληψη :Η παρούσα εργασία μελετά τις επιπτώσεις του Brexit στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία "event study". Στο πρώτο μέρος της εργασίας, δίνεται το γενικό πλαίσιο του Brexit. Συγκεκριμένα αναφέρονται ορισμένα σημαντικά γεγονότα που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Έπειτα παρατίθενται οι πιθανές αιτίες, τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του Brexit, αλλά και οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον υπόλοιπο κόσμο, υπό το πρίσμα της σχετικής βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται. Πρώτα γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση παλαιότερων ερευνών. Εν συνεχεία αναλύεται η κεντρική ιδέα της μεθοδολογίας και οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται. Τέλος εξηγείται η διάκριση ανάμεσα σε στατιστικά και οικονομικά μοντέλα και γίνεται μία σύντομη αναφορά στη θεωρία των κανονικών τιμών, η οποία αποτελεί τη βάση τόσο των στατιστικών, αλλά κυρίως των οικονομικών μοντέλων. Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας, είναι αφιερωμένο στην εμπειρική μελέτη. Αφού παρουσιαστούν τα γεγονότα που επιλέχθηκαν, μαζί με το δείγμα, τα παράθυρα γεγονότων και τα παράθυρα υπολογισμού, παρατίθενται οι πίνακες με τις σωρευτικές μη κανονικές αποδόσεις των μετοχών, οι τιμές των στατιστικών tests και τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας, καθώς και το παράρτημα, στο οποίο δίνεται μία αναλυτική εικόνα για τις τιμές των στατιστικών test για την κάθε μετοχή.
The present study employs the event study methodology in order to investigate the consequences of Brexit on the London Stock Exchange (LSE). In the first part of the study, a general framework of Brexit is being presented and some of the most important facts that played a crucial role in the formation of Brexit are being reported. After considering the related bibliography, the study examines the possible causes of Brexit, the arguments in favour and against it, as well as its potential consequences in the future. Τhe second part of the study deals with methodological issues. It starts with a literature review from earlier works in the field and then it continues with an analysis of the theoretical framework of the event study methodology. Next, the study explains the distinction between statistical and economical models and also the relationship of the methodology with the theory of normal prices. The third and final part of the project, is devoted to empirical research. After a short presentation of the selected facts, sample, event windows and estimation windows, the study presents the tables with Cumulative Abnormal Returns (CAR's), t-statistics, the conclusion and, finally, the appendix, in which there is an analytical image of the t-statistics for all stocks.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματικά συμβάντα
Mετοχές
Xρηματιστήριο
Stock exchange
Εvent study
Brexit
Διαθέσιμο από :2021-01-28 23:22:11
Ημερομηνία έκδοσης :01/12/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-28 23:22:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karelis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf