ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aναπαραγωγή και έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας ανωμαλιών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Εναλλακτικός τίτλος :Replicating and testing the statistical significance of anomalies in money and capital markets
Δημιουργός :Βενιζέλος, Ραφαήλ
Συντελεστής :Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8311
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι ανωμαλίες της κατηγορίας “Value versus growth”, στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Ειδικότερα, με γνώμονα τα δεδομένα και τη μεθοδολογία των Hou, Xue και Zhang, επιχειρεί να διερευνήσει αν παλαιότερες δημοσιευμένες ανωμαλίες είναι στατιστικά σημαντικές σε διαφορετικές δεκαετίες της οικονομικής ιστορίας, με έτος αφετηρίας το 1967 μέχρι σήμερα. Συνολικά, εξετάζονται 32 ανωμαλίες για 5 διακριτά χρονικά διαστήματα. Για κάθε ανωμαλία ξεχωριστά, υπολογίζονται οι σταθμισμένες ως προς την αξία αποδόσεις (“Value Weighted Returns”) για 10 χαρτοφυλάκια, τα οποία είναι δομημένα με βάση τα σημεία διαχωρισμού κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (“NYSE Breakpoints”). Κατόπιν, εκτιμήθηκε η διαφορά ανάμεσα στην απόδοση του χαρτοφυλακίου με την καλύτερη επίδοση ως προς την ανωμαλία και την απόδοση του χαρτοφυλακίου με την χειρότερη αντίστοιχα επίδοση (“High minus low decile return”). Έτσι, δημιουργείται μια χρονοσειρά, η οποία παλινδρομείται με τους παράγοντες του μοντέλου “q-factor”. Η ύπαρξη στατιστικά σημαντικού σταθερού όρου, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% ( |t|≥1.96 ), συνεπάγεται επαλήθευση της ανωμαλίας. Από τις συνολικά 151 παλινδρομήσεις που έλαβαν χώρα, στατιστικά σημαντικό “alpha” προέκυψε μόλις στις 10 εξ αυτών, ήτοι ποσοστό 6.62%, σε αντίθεση με τη μελέτη των συγγραφέων, στην οποία το ποσοστό επαλήθευσης της κατηγορίας “Value versus growth anomalies” είναι 42%. Το διάστημα με τις περισσότερες επαληθεύσεις είναι η δεκαετία 1977-1986, με ποσοστό επαλήθευσης 25,81% ενώ τα αντίστοιχα με τις λιγότερες είναι οι περίοδοι 1967-1976 και 2007-2019, στις οποίες δεν επαληθεύεται καμία ανωμαλία. Παράλληλα, το οικονομικό μέγεθος (“magnitude”) των στατιστικά σημαντικών ανωμαλιών διαφέρει αισθητά σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο της βιβλιογραφίας.
This thesis replicates the bulk of the published “Value versus growth” anomalies in money and capital markets. Adopting the replication procedures of Hou, Xue and Zhang, it is tested whether published anomalies are statistically significant during different periods of economic history, beginning from 1967 till today. Specifically, 32 anomalies for 5 discrete time periods are examined. For each time period, least squares regressions of high-minus-low decile returns from portfolio sorts on q-factors are applied. An anomaly is treated as a replication success if the average return of its high-minus-low decile with NYSE breakpoints and value-weighted returns is significant at the 5% threshold with |t|≥1.96. Key finding is that most anomalies fail to replicate, falling short of currently acceptable standards for empirical finance. Of the 151 regression alphas, only 6.62% clear the single test hurdle of |t|≥1.96, in contrast with the 42% original study’s replication rate, regarding with “Value versus growth” category. 1977-1986 period produces the most replicated anomalies (25.31%), whereas 1967-1976 and 2007-2019 periods show not even one statistically significant alpha. Even for replicated anomalies, their economic magnitudes are much different than originally reported.
Λέξη κλειδί :Ανωμαλίες
Υπόδειγμα q-factor
Στατιστική σημαντικότητα
Υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς
Οικονομική επίδραση
Anomalies
Q-factor model
Statistical significance
Efficient market hypothesis
Economic magnitude
Διαθέσιμο από :2021-02-02 08:10:11
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-02 08:10:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Venizelos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf