ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The new reality following the implementation of IMO 2020: the aspect of Greek shipping companies
Εναλλακτικός τίτλος :Η νέα πραγματικότητα μετά την εφαρμογή του κανονισμού ΙΜΟ 2020 : η θέση των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών
Δημιουργός :Elissaiou, Amalia Eleni
Ελισσαίου, Αμαλία-Ελένη
Liveri, Stefania-Mavra
Λιβέρη, Στεφανία-Μαύρα
Συντελεστής :Panayides, Photis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8313
Περίληψη :In the beginning of the current year the maritime industry had to face one of the most challenging changes that she ever had to face regarding a greener future. IMO decided to implement a very demanding Sulphur cap so as to prevent the sulphur emission from increasing. That decision was welcomed with many concerns by the industry. Currently, the majority of global maritime companies have adapted to the new reality and have come up with sufficient methods in order to comply with the new regulation. Nevertheless, the fact that the market has come to a new equilibrium doesn’t mean that this new balance came without sacrifices within the industry. In the subject research, it was investigated the way the Greek shipping companies managed to undertake the new challenges, by interviewing some people within the market with years of experience and most importantly personal experience with the current situation. After investigating the acceptable alternative ways of compliance, what major Greek companies decided to apply and always taking into account the months after the implementation of the regulation until today, the conclusion is that the industry overcame the sulphur limitation obstacle, either by applying new technologies like scrubbers or by using fuels with lower sulphur levels and despite the starting concerns about bunker prices increasing dramatically, the differences are not sufficient so as to provoke sustainable operation within the field.
Στις αρχές του τρέχοντος έτους η ναυτιλιακή βιομηχανία έπρεπε να αντιμετωπίσει μια από τις πιο απαιτητικές αλλαγές που είχε ποτέ να αντιμετωπίσει σχετικά με ένα πιο πράσινο μέλλον. Ο ΙΜΟ αποφάσισε να εφαρμόσει ένα πολύ απαιτητικό κανονισμό για τον περιορισμό του θείου για να αποτρέψει την αύξηση των εκπομπών του. Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή με πολλές ανησυχίες από τη βιομηχανία. Επί του παρόντος, η πλειονότητα των παγκόσμιων ναυτιλιακών εταιρειών έχουν προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και έχουν καταλήξει σε επαρκείς μεθόδους για να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό. Ωστόσο, το γεγονός ότι η αγορά έχει φτάσει σε μια νέα ισορροπία δεν σημαίνει ότι αυτή η νέα ισορροπία ήρθε χωρίς θυσίες στον κλάδο. Στη θεματική έρευνα, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες κατάφεραν να αναλάβουν τις νέες προκλήσεις, με συνεντεύξεις μερικών ανθρώπων στην αγορά με χρόνια εμπειρίας και κυρίως προσωπική εμπειρία με την τρέχουσα κατάσταση. Μετά από διερεύνηση των αποδεκτών εναλλακτικών τρόπων συμμόρφωσης, αναλύθηκε τι αποφάσισαν να εφαρμόσουν οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους μήνες μετά την εφαρμογή του κανονισμού μέχρι σήμερα, το συμπέρασμα είναι ότι η βιομηχανία ξεπέρασε το εμπόδιο περιορισμού του θείου, είτε εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες όπως scrubbers ή με χρήση καυσίμων με χαμηλότερα επίπεδα θείου και παρά τις αρχικές ανησυχίες για τις τιμές των καυσίμων που αυξάνονται δραματικά, οι διαφορές δεν επαρκούν για να προκαλέσουν βιώσιμη λειτουργία εντός του χώρου.
Λέξη κλειδί :IMO
Sulphur
Scrubbers
Fuels
VLSFO
Κανονισμός
Θείο
Φίλτρα
Καύσιμα
Συνεντεύξεις
Διαθέσιμο από :2021-02-01 13:42:30
Ημερομηνία έκδοσης :02/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-01 13:42:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Elissaiou_Liveri_2020.pdf

Τύπος: application/pdf