ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Yλοποίηση business analytics στον κλάδο FMCG για στρατηγικούς σκοπούς
Εναλλακτικός τίτλος :Implementation of business analytics in the FMCG sector for strategic purposes
Δημιουργός :Σουφτάς, Γιάννης
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση “OK Anytime Markets”
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η κατανόηση των συστημάτων Business Analytics (BA), η διαπίστωση της αναγκαιότητας τους σε μια επιχείρηση στον χώρο των σούπερ μάρκετ, και η ανεύρεση μεθόδων για την υιοθέτηση αυτών από μια επιχείρηση του κλάδου FMCG. Πράγματι, όπως θα αποδειχτεί από αυτήν την διπλωματική εργασία, τα Business analytics, δεν είναι απλώς μια προσθήκη λογισμικού που αναβαθμίζει την επιχείρηση, αντιθέτως, αποτελεί στυλοβάτη της επιχείρησης. Ο χώρος του FMCG είναι πολυτάραχος και μαστίζεται από έντονο και διαρκή ανταγωνισμό, επομένως η διαφοροποίηση μιας εταιρείας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και συνάμα μονόδρομο για την επιβίωση της. Βέβαια, ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η διαφοροποίηση, όπως θα φανεί, είναι ο μηχανισμός της δημιουργίας και διαχείρισης της γνώσης. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνουν τα BA, ή αλλιώς και BDA (Big data analytics, λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων).Συγκεκριμένα, αρχικά έγινε μελέτη του θεωρητικού υποβάθρου των Business analytics και των διάφορων εφαρμογών του. Παράλληλα, δόθηκαν διευκρινήσεις και παραδείγματα για κάποιες κομβικές σχετικές έννοιες και ορισμούς. Έπειτα, παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα κατά την υλοποίηση των Business Analytics σε ένα σούπερ μάρκετ. Στην συνέχεια, παρατέθηκαν οι λύσεις αυτών των προβλημάτων αντίστοιχα με σκοπό την ομαλή ένταξη των BA στις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη αυτής της εργασίας αποτελεί οδηγό αφενός για την κατανόηση της δομής των BA και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που προσδίδουν σε μία επιχείρηση του κλάδου, αφετέρου για πρακτικές μεθόδους με τις οποίες δύναται να εφαρμοστούν αυτά σε μια εταιρεία.
The purpose of the dissertation was to understand Business Analytics (BA) systems, to determine their necessity in the supermarket field, and to find methods for their adoption by a company in the FMCG industry. Indeed, as this thesis will show, Business analytics is not just a software add-on that upgrades a business, on the contrary, it is a fundamental aspect of the company. The FMCG field is turbulent and plagued by intense and constant competition, so the differentiation of a company is a great challenge but at the same time it is necessary for its survival. Of course, the only way to achieve this differentiation, as will be shown, is the mechanism of knowledge creation and management. This is exactly what BA, or BDA (Big Data Analytics) achieve due to their ability to process large volumes of data.Specifically, the theoretical background of Business analytics and its various applications was initially studied. At the same time, clarifications and examples were given for key concepts and definitions. Then, the most important problems were presented during the implementation of Business Analytics in a supermarket. In addition, the solutions of these problems were presented respectively with the aim of the smooth integration of BAs in the FMCG companies. The development of this work on the one hand, is a guide to help understand the structure of BAs and the competitive advantage that is achieved through their use by a company in the industry, and on the other hand it provides practical methods with which BA can be applied to a company.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματική αναλυτική
Στρατηγική
Διαχείριση δεδομένων
Ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά
Business analytics
Innovation analytics
Strategy
Data management
Fast Μoving Consumer Goods
FMCG
Ημερομηνία έκδοσης :09-02-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :10-02-2021
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Souftas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf