ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις και ειδικότερα ως συνέπεια του Κορονοϊού
Εναλλακτικός τίτλος :Supply chain management analysis in complex emergencies and especially as a consequence of Covid-19
Δημιουργός :Τριγώνης, Νικόλαος
Συντελεστής :Μπουρνέτας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παραρτήματα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8343
Περίληψη :Στην παρούσα έρευνα ο σκοπός ήταν να διαπιστωθεί η άποψη εκπροσώπων ελληνικών εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής για α) την επίδραση που είχε ο COVID-19 στην εταιρεία τους και στα αποθέματά της, καθώς και τις αλλαγές που η επίδραση αυτή έχει επιφέρει στην παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας τους και β) τα μέτρα που έχουν πάρει για να περιορίσουν την επίδραση του COVID-19 και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού έλαβε χώρα μία πρωτογενής, ποσοτική έρευνα ερωτηματολόγιου, στην οποία συμμετείχαν 56 εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής και που στο σύνολό τους εδράζονταν στην Αττική. Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων των 56 αυτών εταιρειών συγκεντρωτικά εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι οι συμμετέχουσες στην έρευνα εταιρείες επηρεάστηκαν σε διαφορετικό βαθμό από τον COVID-19 είτε σε επίπεδο γενικού αντίκτυπου είτε σε επίπεδο εξειδικευμένα των αποθεμάτων. Το πιο αποφασιστικό κριτήριο για το αν τελικά ο COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες ήταν ο τύπος των υπηρεσιών που παρέχουν και οι βιομηχανίες που εξυπηρετούν, αφού συγκεντρωτικά οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών ή γενικότερα υπηρεσίες που αναφέρονται στις βιομηχανίες ειδών ευρείας κατανάλωσης και τροφίμων και ποτών φαίνεται να δέχτηκαν τη μικρότερου επιπέδου επίδραση του COVID-19 από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι είτε επηρεάστηκαν είτε όχι σε μεγάλο βαθμό από τον COVID-19 οι εταιρείες προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό είτε σε προληπτικά είτε σε ανασταλτικά έναντι του COVID-19. Ωστόσο τα μέτρα που έλαβαν ήταν περιορισμένα σε ποικιλία με το πιο ευρέως διαδεδομένο να αποτελεί η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και το πιο αποτελεσματικό η επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με τους πελάτες.
In this study the aim was to establish the opinion of representatives of Greek supply chain and logistics companies on a) the effect that COVID-19 has had on their company and on their company’s inventories and the changes that this effect has had, and b) the measures they have taken to limit the impact of COVID-19 and the effectiveness of these measures. To achieve this aim, a primary, quantitative questionnaire survey took place, in which 56 companies participated, operating in the supply chain and logistics sectors and based in Attica as a whole.From the responses of the representatives of these 56 companies, it was concluded that the companies participating in the survey were affected to a different degree by COVID-19 either at the level of general impact or at the level of explicitly of the inventories. The most decisive criterion for whether COVID-19 ultimately had a significant impact on companies was the type of services they provide and the industries they serve, since collectively the companies that provide transport services or services in general to the consumer goods and the food and beverage industries seem to have received the least impact of COVID-19 in comparison to all the other companies. In addition, it was found that whether or not they have been significantly affected by COVID-19, the companies have proceeded to a significant degree to the adoption of either preventative or deterrent to COVID-19 measures. However, the measures taken have been limited in variety, with the most widespread being the digitization of activities and services and the most effective the renegotiation of agreements with customers.
Λέξη κλειδί :Πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις
Εφοδιαστική αλυσίδα
Αποθέματα
Μέτρα αντιμετώπισης του αντίκτυπου του COVID-19
Complex emergencies
COVID-19
Supply chain
Inventories
COVID-19 effect mitigation measures
Διαθέσιμο από :2021-02-08 19:38:53
Ημερομηνία έκδοσης :09/01/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-08 19:38:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Trigonis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf