ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και η επιρροή τους στον κύκλο ανάπτυξης του e-commerce
Εναλλακτικός τίτλος :E-commerce platforms and their impact on the e-commerce development cycle
Δημιουργός :Ταπραντζή, Βασιλική
Συντελεστής :Φραϊδάκη, Κατερίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Πραματάρη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8360
Περίληψη :Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η αναλυτική αναφορά των πιο δημοφιλών πλατφορμών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και η σύγκριση μεταξύ τους. Η σύγκριση αυτή εφαρμόστηκε ώστε να καταγραφεί ποια από αυτές τις πλατφόρμες είναι η καλύτερη επιλογή για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν ερευνητική βιβλιογραφία αλλά και ψηφιακή βιβλιογραφία.Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη, όπου παρουσιάστηκαν τέσσερις πλατφόρμες ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι Magento, Shopify, WooCommerce και PrestaShop, οι οποίες συγκρίθηκαν μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά, τη χρηστικότητα, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και γενικότερα τη διαδικασία υλοποίησης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Παράλληλα, εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το Ηλεκτρονικό Εμπόριο γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα μετά τη πανδημία του COVID-19.Η εργασία περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης για να υποστηρίξει πρακτικά τις μεθόδους και τα βήματα που ακολουθήθηκαν με αυτή την έρευνα. Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει τη κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος μιας μεσαίας επιχείρησης λιανικού εμπορίου στη πλατφόρμα του Shopify.
The scope of this thesis was the detailed report of the most popular e-commerce platforms and the comparison between them. This comparison was applied to record which of these platforms is the best choice for developing an e-shop for a small or medium business. Research bibliography as well as digital bibliography were used for this study.Specifically, a study was conducted, which presented four e-commerce platforms, Magento, Shopify, WooCommerce and PrestaShop. These platforms were compared with each other in terms of features, usability, advantages, and disadvantages, and in general the implementation process of an online store. Also, the study points out the reasons why e-Commerce is growing rapidly in recent years, especially after the COVID-19 pandemic.The thesis includes a case study to practically support the methods and steps followed with this research. This case study presents the construction of the e-shop of a small or medium retail enterprise on Shopify platform.
Λέξη κλειδί :Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Πλατφόρμα
Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος
E-commerce platform
E-commerce
E-shop development
E-shop
Platform
Διαθέσιμο από :2021-02-10 18:02:35
Ημερομηνία έκδοσης :02/10/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-10 18:02:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Taprantzi_2021.pdf

Τύπος: application/pdf