ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρησιακές αλλαγές με την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων
Εναλλακτικός τίτλος :Business changes with the implementation of information systems
Δημιουργός :Αναγνωστόπουλος, Βασίλειος
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Περιέχει και την αναφορά πρακτικής άσκησης.
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8367
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία θα εξετασθούν, οι υποχρεωτικές αλλαγές που επιβάλλει το κανονιστικό πλαίσιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Στο βιβλιογραφικό μέρος αναλύονται τα Πληροφοριακά Συστήματα περιγράφοντας το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή τους. Αναφέρονται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, ο επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών BPR, που λαμβάνει χώρα κατά την υλοποίηση των ERP συστημάτων και οι μεθοδολογίες, τις οποίες επιλέγουν κορυφαίοι Παγκόσμιοι Προμηθευτές, για να πραγματοποιήσουν αυτόν τον επανασχεδιασμό. Τέλος, περιγράφονται οι κρισιμότεροι παράγοντες επιτυχημένης εφαρμογής και οι βασικές αιτίες αποτυχίας του έργου των ERP συστημάτων. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες παραμετροποίησης των Enterprise Recourse Planning (ERP) συστημάτων των επιχειρήσεων και αναλύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις περιγραφές της υποχρεωτικής εφαρμογής σε τέσσερις εταιρείες. Τέλος, γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα, στα οποία καταλήξαμε μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
In this research, we will examine the mandatory changes imposed by the regulatory framework of the Independent Public Revenue Authority (AADE) in Greek companies. The literature part analyzes the Information Systems describing their design, implementation and application. The methodologies used, the redesign of the BPR business processes that take place during the implementation of the ERP systems and the methodologies chosen by the leading Global Suppliers to carry out this redesign are mentioned. Finally, the most critical factors for successful implementation and the main reasons for the failure of ERP systems are described. The configuration procedures of the Enterprise Recourse Planning (ERP) systems of the companies are presented and the results obtained from the descriptions of the mandatory implementation in four companies are analyzed. Finally, reference is made to the conclusions we reached after the completion of the research.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Παραμετροποίηση
Επιχειρηματικές διαδικασίες
Μεθοδολογία
ERP
BPR
Agile
Waterfall
Διαθέσιμο από :2021-02-09 23:37:21
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-09 23:37:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anagnostopoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf