ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματική ανάλυση δεδομένων εταιρείας λιανεμπορίου, κατηγορία ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ
Εναλλακτικός τίτλος :Business analytics in data of retail company, category apparel, footwear and accessories
Δημιουργός :Καλογρίδη, Ουρανία
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8368
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των πωλήσεων εταιρείας εισαγωγώνκαι εξαγωγών ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ στην Ελλάδα, που ανήκει στον κλάδο τουλιανεμπορίου για το δεύτερο μισό του έτους 2019 ( 01/06/2019-31/12/2019 ), λαμβάνοντας υπόψητόσο τις τάσεις όσο και τις αλλαγές της αγοράς τα τελευταία έτη. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ανάλυσητων πωλήσεων των καταστημάτων λιανικής με στόχο τη μελέτη της αγοραστικής δύναμης αυτών τωνσημείων, των καταναλωτικών προτιμήσεων βάση των προϊοντικών ειδών που εισάγει η εταιρεία καιτων καταναλωτικών διαφοροποιήσεων βάση των ομάδων των πελατών( clusters ).Για το σκοπό αυτό, οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω τεχνικών της πλατφόρμας SAS EnterpriseGuide και SAS Enterprise Miner. Η επεξεργασία, η μορφοποίηση και η διαδικασία προετοιμασίαςτων δεδομένων έγιναν μέσω του Enterprise Guide για λόγους περιγραφικής στατιστικής και χρήσηςτους σε τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Η κατηγοριοποίηση ( clustering ) των πελατών έγινε μέσω τηςανάλυσης RFM στο Enterprise Miner. Η μέθοδος αυτή μπορεί να γίνει οδηγός για την τμηματοποίησητων πελατών με χαρακτηριστικά το πόσο πρόσφατα ( recency ) έγινε η τελευταία αγορά, τη συχνότητααγορών ( frequency ) και το ποσό αγορών ( monetary ).Η γενικότητα της μεθόδου έγκειται στογεγονός ότι γίνεται καταγραφή των αποτελεσμάτων, η οποία στοχεύει στη βελτιστοποίηση καιδιαφοροποίηση των προσφορών προς τους πελάτες της εταιρείας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του καλαθιού καταναλωτή ( Market Basket Analysis) μέσωτων κανόνων συσχέτισης προϊόντων ( association rules ) με τελικούς στόχους τον εντοπισμό και τηνανάλυση των συσχετίσεων των καταναλωτικών αγαθών, ώστε η εταιρεία να απαντήσει σε σημαντικάερωτήματα επιχειρηματικής φύσεως όπως ο καθορισμός της τιμολογιακής της πολιτικής και η επιλογήτοποθέτησης προϊόντων εντός των φυσικών καταστημάτων της.Τα ευρήματα της παρούσας ανάλυσης οδηγούν στην καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση του ήδηδιαμορφωμένου πελατολογίου της εταιρείας και στη διατήρησή του, η οποία με τη σειρά της οδηγείστην καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών αυξάνοντας το σύνολο τωναγορών και κατ’ επέκταση των πωλήσεων. Η εταιρεία θα είναι σε θέση να διαμορφώσει πιοαποτελεσματικά τις προωθητικές ενέργειες και εκπτωτικές πολιτικές και να επιτύχει αύξηση νέωνπελατών. Όλα τα παραπάνω αποτελούν χρήσιμα στοιχεία τόσο για την εταιρεία όσο και για τιςεπιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εισαγωγών ειδών ένδυσης, ώστε νακαταλήξουν στις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες για την αύξηση των πελατών και περεταίρωανάπτυξη των καταστημάτων λιανικής.
The scope of this thesis is to analyse sales of a company of imports and exports of clothes, shoes andaccessories in Greece, in retail sector, for the second half of year 2019 (01/06/2019-31/12/2019) takinginto consideration both trends and changes of the market in past years. In precise, the analysis of retailstores’ sales has been made with aim to study the evolution of purchasing power and both customers’preferences based on the specific product categories the company supplies as well as customers’variations based on customers' clusters.Therefore, the analysis was done through tools of SAS Enterprise Guide platform and SAS EnterpriseMiner. The process, format and preparation of data were completed via Enterprise Guide for severalreasons such as descriptive statistics and their use in data mining techniques. Customer clustering wasperformed via RFM analysis in Enterprise Miner. This analysis can be used as a guide for carryingout customers’ segmentation with features like recency ( when the last purchase was done ), frequency( how frequent a customer make purchases ) and monetary ( purchases’ amount ). The usefulness ofthe analysis is the recording of results, which aim to the optimization as well as the variation of offersto company’s customers depending on their characteristics.In addition, Market Basket analysis was carried out through association rules among products in orderto finally identify and analyse customers’ goods’ correlations, so that the company will be able to giveanswers to important business questions such as setting pricing policy and merchandising of productswithin its retail stores.The findings of the present analysis lead to a better and deeper understanding of already formedclientele of the company and its maintenance, which in turn leads to better service and satisfaction ofcustomers’ needs increasing total sum of purchases and consequently sales of the company. In thisway, the company will be able to form promotions and discount policies in a more efficient way andachieve new customer’s growth. All the above are useful data for both the company and companiesthat are active in the field of imports of apparel in order to take all the necessary decisions and actionsfor the increase of customers and further development of retail stores.
Λέξη κλειδί :Λιανεμπόριο
Ένδυση
Καταστήματα λιανικής
Retail
Apparel
Retail stores
Διαθέσιμο από :2021-02-10 16:50:36
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-10 16:50:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalogridi_2021.pdf

Τύπος: application/pdf