ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαταρακτικές τεχνολογίες στις μεταφορές εδάφους
Εναλλακτικός τίτλος :Interactive technologies in land transportation
Δημιουργός :Κατσινούλας, Γεώργιος
Συντελεστής :Μούρτος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8371
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις καινοτόμες και τις διαταρακτικές τεχνολογίες στις μεταφορές εδάφους μέσω της δευτερογενούς, βιβλιογραφικής έρευνας των έξυπνων συστημάτων μεταφοράς, ήτοι των τεχνολογιών μεταφοράς, των τεχνολογικών μεταφορών, των έξυπνων οχημάτων, των λειτουργικών τους συστημάτων, όπως είναι τα Android Auto, τα Smart Cart και Microsoft Windows, αλλά και οι δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές. Έπειτα, η μελέτη εξετάζει τα συστήματα έξυπνης μεταφοράς, όπως είναι τα έξυπνα δίκτυα, η τηλεματική, και οι έξυπνες συσκευές και μεταφορές, και τέλος εξετάζεται η κοινή κινητικότητα. Φαίνεται πως εφόσον η εξέλιξη της τεχνολογίας διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό, οι μεταφορές εδάφους και οι συνεπακόλουθοι τομείς θα διατηρήσουν μία γοργή πορεία.
This study examines innovative and disruptive technologies in ground transportation through secondary, bibliographic research of intelligent transportation systems, ie transportation technologies, technological transportation, smart vehicles, their operating systems, such as Android Auto, Smart Cart and Microsoft Windows, but also public and private transport. In addition the study looks at intelligent transportation systems, such as smart grids, telematics, smart devices and transportation, and finally examines shared mobility. It seems that as long as the evolution of technology maintains the same pace, land transport and the consequent sectors will maintain a rapid course. 
Λέξη κλειδί :Συστήματα μεταφοράς
Έξυπνα οχήματα
Κοινή κινητικότητα
Λειτουργικά συστήματα
Transportation systems
Optibus
Smart car
Shared mobility
Operating systems
Διαθέσιμο από :2021-02-08 22:48:14
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-08 22:48:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsinoulas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf