ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμπεριφορά καταναλωτή στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας λιανεμπορίου
Εναλλακτικός τίτλος :Consumer behavior in retail augmented reality applications
Δημιουργός :Μπελεγρίνου, Ακριβή-Παρασκευή
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8378
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής ήταν αρχικά, να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά που οδηγούν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Έπειτα να δούμε αν μια θετική στάση απέναντι στην εφαρμογή οδηγεί σε αντίστοιχα αποτελέσματα στην μάρκα και στην χρήση της εφαρμογής και τέλος αν επηρεάζουν οι αρνητικές στάσεις και τα δημογραφικά στοιχεία την χρήση των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της εργασίας, στο θεωρητικό μέρος αυτής αναλύονται βασικές έννοιες επαυξημένης πραγματικότητας καθώς και συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού. Περαιτέρω και για την πιο ολοκληρωμένη μελέτη του υπό διερεύνηση θέματος, στο πρακτικό μέρος πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα με την χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 167 Ελλήνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά σε μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για τους καταναλωτές είναι η διαδραστικότητα και η ευκολία χρήσης. Όσο αναφορά την στάση απέναντι στις εφαρμογές , μια θετική στάση επηρεάζει θετικά την χρήση αυτών και την στάση απέναντι στην μάρκα. Τέλος, οι αρνητικές στάσεις και τα δημογραφικά δεν επηρεάζουν την χρήση των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.
The present postgraduate dissertation was prepared within the study program of the Department of Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business. The purpose of this master's thesis was initially to examine the features that lead consumers to use an augmented reality application. Then we will consider if a positive attitude towards the application leads to corresponding results in the brand and the use of the application and finally if the negative attitudes and demographics affect the use of augmented reality applications. In order to achieve the main goal of the work, in the theoretical part it analyzes basic concepts of augmented reality as well as the behavior of the consumer. Further and for the most complete study of the subject under investigation, in the practical part a primary quantitative research was carried out using a structured electronic questionnaire in a sample of 167 Greeks. The results showed that the most important features in an augmented reality application for consumers are interactivity and ease of use. As far as attitudes towards applications are concerned, a positive attitude has a positive effect on their use and attitude towards the brand. Finally, negative attitudes and demographics do not affect the use of augmented reality applications.
Λέξη κλειδί :Επαυξημένη πραγματικότητα
Μάρκετινγκ επαυξημένης πραγματικότητας
Επαυξημένη πραγματικότητα κινητού
Λιανεμπόριο
Augmented reality
Augmented reality marketing
Mobile augmented reality
Retail
Διαθέσιμο από :2021-02-08 03:41:54
Ημερομηνία έκδοσης :02/08/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-08 03:41:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Belegrinou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf