ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Artificial intelligence & marketing automations in e-commerce
Εναλλακτικός τίτλος :Τεχνητή νοημοσύνη & μάρκετινγκ αυτοματοποιήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Δημιουργός :Μασιάλα, Φωτεινή
Συντελεστής :Πουλούδη, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η έρευνα, ανάλυση και καταγραφή των marketingautomations και AI τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα του ηλεκτρονικούεμπορίου. Η έρευνα αυτή εφαρμόστηκε για την διερεύνηση των Chatbots που εφαρμόζονται στοηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και το CRM Salesforce, που έχει αναδειχθεί ως καταλύτης της αγοράςανάμεσα στους ανταγωνιστές. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επαγγελματίεςστον κλάδο του ecommerce αλλά και του digital marketing. Η επεξεργασία των συνεντεύξεωνκατέδειξε την σημαντικότητα των MA & AI τεχνολογιών ως μέθοδοι εξέλιξης και έναυσμα γιαεξάπλωση μιας νέας γενιάς δεδομένων της βιομηχανίας.Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη των Chatbots, τι είναι και πώς λειτουργούν, πώς εφαρμόζεται ηαυτοματοποιημένη λογική ενός CRM όπως αυτό του Salesforce. Αναλύθηκε ιδιαίτερα η περίπτωσητου ηλεκτρονικού εμπορίου και ακόμη πιο έντονα του κλάδου των Online Grocery Retailers. Με τηναξιοποίηση της κατάλληλης βιβλιογραφικής έρευνας, καταγράφηκαν όσα συμβαίνουν στηνπεριφερειακή ενότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου σχετικά με Marketing και τεχνητής νοημοσύνηςαυτοματοποιήσεις. Συνδυαστικά, με την υλοποίηση και καταγραφή των συνεντεύξεων, εξάχθηκανσυμπεράσματα για τις ανάγκες που υπάρχουν σε αυτό τον τομέα καθώς και προτάσεις για μελλοντική εξέλιξη.
The purpose of this dissertation was the research, analysis and recording of marketing automationsand AI technologies that can be applied in the field of e-commerce. This research was applied to theinvestigation of Chatbots that are applied in e-commerce as well as CRM Salesforce, which hasemerged as a catalyst for the market among competitors. For this purpose, interviews were conductedwith professionals in the field of ecommerce and digital marketing. The processing of the interviewsdemonstrated the importance of MA & AI technologies as methods of development and the impetusfor the spread of a new generation of industry data.Specifically, Chatbots were studied, what they are and how they work, how the automated logic of aCRM like that of Salesforce is applied. The case of e-commerce was analyzed and even more intenselyin the field of Online Grocery Retailers. Utilizing the appropriate literature research, what is happeningin the regional unit of e-commerce related to Marketing and artificial intelligence automation wasrecorded. In combination, with the implementation and recording of the interviews, conclusions weredrawn about the needs that exist in this field as well as proposals for future development.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Bελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης
Tεχνητή νοημοσύνη
Μarketing automations
Αrtificial intelligence
E-commerce
Digital marketing
SEO
Chatbots
Ημερομηνία έκδοσης :10-02-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-10 16:33:08
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Masiala_2021.pdf

Τύπος: application/pdf