ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το blockchain ως disruptive innovation στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και προτεινόμενη στρατηγική απάντηση ενός παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
Δημιουργός :Ευθυμίου, Μάρθα-Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι, μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων εφαρμογής της τεχνολογίας, να αναδείξει την δυναμική του blockchain να δημιουργήσει disruption στον παραδοσιακό Χρηματοοικονομικό Τομέα, να επαναπροσδιορίσει τους παραδοσιακούς και τους νέους αναδυόμενους ρόλους, να επηρεάσει τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα, να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες και να αποτελέσει απειλή για την θέση συγκεκριμένων κατεστημένων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών στην αγορά. Στην διπλωματική αναλύονται συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων για εκείνες τις περιπτώσεις χρήσης, οι οποίες θεωρείται ότι θα επηρεαστούν στον μέγιστο βαθμό από την εισαγωγή της τεχνολογίας blockchain. Τέλος λαμβάνοντας υπόψη τόσο το εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης όσο και το εσωτερικό περιβάλλον, προτείνεται συγκεκριμένη στρατηγική υιοθέτησης προς ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, το οποίο δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος και να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση του έναντι του ανταγωνισμού.
Blockchain, the distributed ledger technology, has emerged as an object of intense interest for the financial services industry as well as for other industries, because of its significantly superior features, compared to existing technologies.The aim of this thesis is, through the presentation of specific use cases of the technology, to highlight the potential of blockchain to create disruption in the traditional Financial Sector, redefine the traditional and the new emerging roles, influence the existing Business Models, create significant opportunities, and even threaten some of the incumbents of the market. The dissertation analyzes specific case studies for the use cases considered to be most affected by the introduction of blockchain technology.Finally, having taken into consideration the external (micro& macro) and internal environment, a specific adoption strategy is proposed to a Financial Institution, which operates in the domestic market, in order to achieve the maximum possible benefit and further strengthen its market position.Το Blockchain, η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, έχει αναδειχθεί ως αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για τη βιομηχανία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και όχι μόνο, εξαιτίας των σημαντικά ανώτερων χαρακτηριστικών του, σε σχέση με υφιστάμενες τεχνολογίες.
Λέξη κλειδί :Blockchain
Περιπτώσεις χρήσης blockchain
Μελέτες περιπτώσεων χρήσης blockchain
Disruptive innovation
Βlockchain use cases
Blockchain case studies
Smart contracts
Tokens
Ημερομηνία έκδοσης :11-02-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-11 20:35:42
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Efthymiou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf