ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The sustainability linked loans market and its aim in climate change mitigation
Εναλλακτικός τίτλος :Η αγορά των συνδεδεμένων με τη βιωσιμότητα δανείων και η βοήθεια αυτής στην αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής
Δημιουργός :Kakkasi, Dimitra
Κακκάση, Δήμητρα
Συντελεστής :Sakellaris, Plutarchos (Επιβλέπων καθηγητής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Louri-Dendrinou, Eleni (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8430
Περίληψη :During the last two decades, society has been highly focused on the challenge of Climate Change which has consequences on the global economy and human activities. This shift of emphasis turned into the starting point of a constant effort to face Climate Change which out of necessity generated Sustainable Finance. It has been observed that Banks can be a crucial factor since is able to direct the business activities and therefore the capital flows to more environmental projects and investments, but they can also aim corporates to establish an overall more environmental profile. Sustainability Linked Loans is a new financial product the objective of which is to incentivize the corporates through its pricing model to develop a sustainable strategy known as CSR strategy. Therefore, this thesis is attempting to show through the analysis of the processes that are being followed during the issuance of a Sustainability Linked Loan how this product can accelerate the resolution of the Climate Change problem. However, there is a question about why are Banks willing to include Sustainability Linked Loans to their lending portfolio and why are corporates willing to fund their financial needs through this banking service, besides its pricing model. Likewise, to better understand the extent of this loan market and its influence on the business world, in this thesis someone can see the geographical areas and industries that absorb the largest market share of Sustainability Linked Loans. Based on the aforementioned advantages this thesis examines also the case of Greece and how this Sustainability Linked Loans Market may be quite beneficial for the Greek Banking Sector.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η κοινωνία έχει στρέψει την προσοχή της στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει έντονες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και γενικότερα στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό το σκεπτικό αποτέλεσε και το σημείο έναρξης μια συνεχής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η οποία οδήγησε στην δημιουργία μιας δραστήριας πράσινης δανειακής αγοράς. Έχει παρατηρηθεί πως οι Τράπεζες αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα καθώς είναι σε θέση να κατευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επομένως τις κεφαλαιακές ροές σε περιβαλλοντικά έργα, επενδύσεις αλλά μπορούν και να ενισχύσουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν μια βιώσιμη στρατηγική. Η αγορά των συνδεδεμένων με την βιωσιμότητα δανείων χαρακτηρίζεται από μία συνεχή ανοδική τάση με αποτέλεσμα σήμερα να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της πράσινης και βιώσιμης δανειακής αγοράς, ενώ η χρονολογία έναρξής της είναι το 2017.Για όλους τους παραπάνω λόγους, στόχος μου είναι να δείξω μέσω της ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η δανειακή αυτή αγορά πως μπορεί να συντελέσει στη αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους οι Τράπεζες θέλουν να εντάξουν το δανειακό αυτό προϊόν στο δανειακό τους χαρτοφυλάκιο αλλά και τα αίτια που οι επιχειρήσεις επιθυμούν την χρηματοδότησή τους μέσω αυτής της αγοράς. Τέλος, αναλύεται το μέλλον της αγοράς των συνδεδεμένων με την βιωσιμότητα δανείων και η σημασία τους στον Ελληνικό Τραπεζικό τομέα.
Λέξη κλειδί :Loans
Sustainability
Climate change
Banks
Corporates
Δάνεια
Βιωσιμότητα
Κλιματική αλλαγή
Τράπεζες
Επιχειρήσεις
Διαθέσιμο από :2021-03-07 19:07:49
Ημερομηνία έκδοσης :03/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-07 19:07:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kakkasi_2021.pdf

Τύπος: application/pdf