ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Political regime and fiscal redistribution
Εναλλακτικός τίτλος :Πολιτικό καθεστώς και δημοσιονομική αναδιανομή
Δημιουργός :Karangelis, Konstantinos
Καραγγέλης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Kammas, Pantelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8431
Περίληψη :This dissertation examines the effect of political regimes on fiscal redistribution for a country-level panel from 1970–2016. Is already known that Dictatorship as a political institution, tends to redistribute more as opposed to Democracies. Inspired by this fact, we investigate again the effect of each political institution on fiscal redistribution and the effect of each political regime of each political institution on fiscal redistribution. We conclude that dictatorship is the most redistributive political institution and regarding the political regimes, monarchy and presidential are the most redistributive regime types. We also investigate government consumption and government investment and we conclude that autocratic regimes are more prone to government consumption and democratic regimes are more prone to government investments and subsidies.
Αυτή η διπλωματική εξετάζει την επίδραση των πολιτικών καθεστώτων στη δημοσιονομική αναδιανομή μέσω πάνελ δεδομένων από το 1970-2016. Είναι ήδη γνωστό ότι η δικτατορία ως πολιτικός θεσμός, τείνει να αναδιανείμει περισσότερο σε αντίθεση με τις Δημοκρατίες. Εμπνευσμένοι από τα παραπάνω, διερευνούμε και πάλι την επίδραση κάθε πολιτικού θεσμού στη δημοσιονομική αναδιανομή και την επίδραση των πολιτικών καθεστώτων κάθε πολιτικού θεσμού στη δημοσιονομική αναδιανομή. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δικτατορία χρησιμοποιεί πιο αναδιανεμητικές πολιτικές και όσον αφορά τα πολιτικά καθεστώτα, η μοναρχία και η προεδρική δημοκρατία είναι αυτά με τις πιο αναδιανεμητικές πολιτικές. Ερευνούμε επίσης την κρατική κατανάλωση και κυβερνητικές επενδύσεις, και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα αυταρχικά καθεστώτα είναι πιο επιρρεπή στην κατανάλωσή πόρων και τα δημοκρατικά καθεστώτα είναι πιο επιρρεπή στις κυβερνητικές επενδύσεις και επιδοτήσεις.
Λέξη κλειδί :Regime
Democracy
Dictatorship
Fiscal redistribution
Καθεστώς
Δημοκρατία
Δικτακτορία
Δημοσιονομική αναδιανομή
Διαθέσιμο από :2021-03-11 13:36:27
Ημερομηνία έκδοσης :03/10/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-11 13:36:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karangelis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf